12. Xem Video‎ > ‎Pháp-luận‎ > ‎

Nhóm Bạn Sen

 

Nhóm Bạn Sen thuyết-giảng về sự Cúng Lạy (Phần 1)

 

Nhóm Bạn Sen thuyết-giảng về sự Cúng Lạy (Phần 2)

 

Nhóm Bạn Sen thuyết-giảng về sự Cúng Lạy (Phần 3)

 

Nhóm Bạn Sen thuyết-giảng về sự Cúng Lạy (Phần 4)

 

Nhóm Bạn Sen thuyết-giảng về sự Cúng Lạy (Phần 5)

 

Trao Đổi Giáo Lý - Nhóm Bạn Sen