Thất-Sơn Mầu-Nhiệm

 
 
                    Cố Giáo sư Nguyễn văn Hầu
           Tác giả quyển Thất sơn Mầu nhiệm
 
Ông Dật Sĩ,
đồng Tác giả quyển Thất Sơn Mầu nhiệm
      
 Bìa sách quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm của DẬT SĨ và NGUYỄN VĂN HẦU do nhà Xuất bản TỪ TÂM phát hành năm 1972 tại Saigon, Việt Nam.
 

 

 

Mục-Lục: THẤT-SƠN MẦU-NHIỆM