g) Chương VI: Từ Đức Phật-Thầy đến Đức Huỳnh Giáo-Chủ

                       CHƯƠNG THỨ SÁU
       Từ Đức Phật-Thầy đến Đức Huỳnh Giáo-Chủ
    Theo như chúng tôi được biết thì Đức Phật Thầy Tây An từ ngày tịch diệt đến nay đã nhiều lần chuyển kiếp.
      Do đâu mà biết Ngài chuyển kiếp. Có nhiều nhận xét để chứng minh điều đó.
      Hoặc từ miệng của phần được chuyển kiếp tự nhận thốt ra. Hoặc do sám giảng của phần được chuyển kiếp bộc lộ ra.
      Hoặc do những phương pháp của phần được chuyển kiếp thi thiết để cứu độ sanh linh mà người đời nhận thấy không khác những phương pháp của Đức Phật Thầy đã thi thiết trước kia, như phát phù trị bịnh hay dùng huyền diệu cứu đời.
      Hoặc cùng một pháp môn hành đạo...
      Cứ theo những nhận xét trên đây, người ta được biết Đức Phật Thầy Tây An, từ ngày tịch diệt đến nay, đã bốn lần chuyển kiếp:
    - một lần Đức Phật Trùm ở núi Tà-Lôn, quận Xà-tón,
    - một lần Đức Bổn Sư ở núi Tượng,
    - một lần ông Sư Vãi Bán Khoai ở Cao-miên,
    - và một lần Đức Huỳnh Giáo Chủ ở Hòa Hảo, quận Tân-châu.