a- Thay Lời Tựa

Thay Lời Tựa

 

Chúng tôi đã từng tiếp-xúc rất nhiều người trong các giới, lúc đàm-thoại có nêu ra nhiều nghi-vấn về Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo. Chúng tôi nhận thấy nhiều câu hỏi rất lý-thú đáng được ghi chép để thay vì trả lời cho những người sắp hỏi hay chưa hỏi. Muốn cho câu hỏi có mạch-lạc, chúng tôi cần xếp thành một hệ-thống tư-tưởng, đương-nhiên có những câu chưa hỏi mà chúng tôi phải đặt thêm.

Đã là câu nghi-vấn, dĩ-nhiên chưa hiểu rõ sự thật về Đạo Phật giáo Hòa-Hảo. Vi thế mà quyển sách nầy cần phải ra mắt chư-tôn.

Đối với những người xưa nay chưa hiểu giáo-lý Phật-giáo Hòa-Hảo thi nó sẽ là chìa khóa để mở cửa của kho-tàng giáo-lý nầy mà từ lâu nhiều người chưa có dịp vào, nhưng một khi vào rồi sẽ thấy sự thật không như những lời huyễn-hoặc.

Còn đối với anh em tin-đồ trong Đạo, nó sẽ là một sự nhắc-nhở có hệ thống, cần ích cho việc tu-tấn trong lúc Đức Huỳnh Giáo-Chủ vắng mặt.

Ngoài công-dụng phá tan mối hiểu lầm của nhiều người, quyển sách nầy sẽ đem lại cho chư-tôn một sự nhận xét rõ-ràng về chỗ tương-ứng giữa giáo-lý của Đức Phật Thích-Ca và Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo không còn chỗ nào sai-biệt. Trở lại chư-tôn sẽ nhận thấy Phật-giáo Hòa-Hảo là một nền tôn giáo triệt-để đi theo tinh-lý vô-vi chánh-đạo của Đức Phật Thich-Ca mà từ khi Đức Lục-tổ Huệ-Năng bặt truyền y bát, Thần-Tú bày ra âm-thinh sắc-tướng làm cho chánh-giáo phải suy-vi.

Chính vì mục-đích chấn-hưng Phật-giáo mà Đức Huỳnh Giáo-Chủ thừa lịnh Phật-Tổ giáng-lâm, hưng-truyền chánh-pháp. Muốn cho công cuộc giáo-độ nầy được viên-mãn, Ngài phương-tiện diệu-dụng pháp-môn học Phật tu Nhân là một pháp-môn thích-trung, tuy giản dị nhưng đem lại sự chứng đắc chắc-chắn, bằng chứng là tín-đồ của Ngài đã có một số người phát huệ và có điễn lành.

Phương chi pháp-môn học Phật tu Nhân mà Ngài đã khai-thị, nó rất thích-hợp với căn-khí của chúng-sanh trong thời-kỳ Nguơn-Hạ nầy là thời-kỳ mà chúng-sanh thường bị thị-dục và ác-duyên làm cho lu mờ bản-tánh. Hơn nữa Ngài đã đạt được máy huyền cơ, thấy rằng thời-kỳ tận-diệt đã hầu gần thì chỉ còn có phương pháp giáo-hóa chúng-sanh trở lại nền-nếp tốt đẹp của đạo nhân, đồng-thời trau-giồi trí-huệ, bồi-bổ công-đức để một ngày gần đây đủ tư-cách đến Hội Long-Hoa, trước chầu Phật sau nghe rõ pháp-mầu mà hưởng Bồ-đề diệu-quả.

Ngày mồng sáu tháng Hai năm Giáp-Ngọ (1954).

 

Thanh-Sĩ và Vương-Kim
 
Comments