Chú Nghĩa Pháp-Môn Học Phật Tu Nhân

Cáo lỗi Chư Quý Độc-giả. Quyển sách nầy đang thực hiện.
Xin mời trở lại xem sau khi hoàn-thành 
 Thanh-Sĩ
CHÂN DUNG ÔNG THANH-SĨ
Một đệ-tử của Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ
 
 
Thanh-Sĩ