171. TU SAO CHO KỊP

171. TU SAO CHO KỊP

         Có người hỏi Bác Hai:

          - Sấm Giảng có câu: "Đời cùng tu gấp kịp thì." Vậy tu gấp là tu thế nào cho kịp?

         Bác đáp:

          - Các hoàn cảnh thuận, nghịch đến mình đều ứng xử đẹp là tu kịp.

Comments