105. CÓ THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC ?

105. CÓ THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC ?

         Một cô nói:

          - Ông nhà con hỏi có ai lên thiên đường trở về thuật lại cho mình biết không mà tin? Con không biết giải bày thế nào.

         Bác nói:

          - Đâu đợi ai lên thiên đường trở lại cho mình biết. Từ sáng đến giờ mình đã lên thiên đường và xuống địa ngục nhiều lần rồi đó! Như mỗi khi mình nghĩ hoặc nói, làm điều gì đó cho mình và người được lợi ích hòa vui là mình đang ở thiên đường đó, ngược lại là địa ngục.

         Sách xưa có câu:

                 "Sanh tiền bất kiến thiên đường lộ,

                  Tử hậu nan ly địa ngục môn."

         Tức: Lúc sống không biết nẽo lên thiên đường, khi chết khó lìa khỏi cửa địa ngục.

         Vậy, chúng ta hàng ngày nên thường xuyên lên thiên đường cho rành đường xá, sau khi mệnh chung khỏi rơi vào địa ngục.

         Nghe chuyện trên có cháu hỏi:

          - Giá như có người nói: Đời tôi chưa từng thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục lần nào đâu, mình phải nói làm sao?

         Bác đáp:

          - Có câu tư tưởng: "Chơn lý chỉ đến với kẻ chí tâm hành đạo, không đến với kẻ tò mò biện luận".

         Sách thiền có chuyện ngụ ngôn: Có tên lính ngự lâm đến hỏi một vị thiền sư hãy chứng minh rõ ràng cho hắn thấy có địa ngục hay thiên đường xem!

         Thiền sư nhìn tên lính ấy, rồi bỉu môi nói:

          - Ngươi là một tên vô danh tiểu tốt cũng bày đặt hỏi thiên đường, địa ngục!

         Tên lính ngự lâm nổi sùng rút gươm của vua ban đưa ra hỏi: "Ông có biết tôi là ai không mà lớn lối khi dễ tôi như thế ?"

         - Thiền sư đáp: "Vậy là anh đã biết nửa câu hỏi: Có địa ngục không?"

         Tên lính hiểu ý ngay, mĩm cười tra kiếm vào vỏ.

         - Thiền sư nói tiếp: "Thế là anh hiểu nốt nửa câu sau: Có thiên đường không?"

 
Comments