103. PHẬT BẢO HAY MA XÚI

103. PHẬT BẢO HAY MA XÚI

         Có ông bạn hỏi:

          - Anh Hai à! Kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình nhớ niệm mười câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức được Phật tiếp dẫn về Tây Phương.

         Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng rồi gần chết mình niệm mười câu lục tự và nhờ xóm giềng niệm tiếp, vậy có được vãng sanh không?

         Bác đáp:

          - Mình nên xét kỹ lại xem câu "cứ ăn chơi xả láng" đó là Phật bảo hay ma xúi. Nếu ma xúi mà nghe theo là đọa nhé!

         Ông bạn cười nói:

          - Tôi học câu trả lời của anh đó!
 
Comments