157. ĐẠO PHẬT NGÀY MAI

157. ĐẠO PHẬT NGÀY MAI

         Trước đà tiến bộ nhanh chóng của khoa học, bộ mặt xã hội hoàn toàn đổi mới, mọi giá trị ước định cũ và nhất là sự tín ngưỡng Thần quyền của các Tôn giáo lung lay mạnh, sợ rồi có ngày sẽ sụp đổ tan tành.

         Đạo Phật ngày mai như thế nào có thể đứng vững và hướng dẫn tâm linh con người tiến đến chân thiện mỹ? Làm sao khỏi mang tiếng "Bị giáo điều mê hoặc" ?

         Ước định sớm quá khó trúng và khó tin. Việc đã đến rồi nói cũng bằng thừa. Làm sao nói rõ được "Đạo Phật ngày mai". Để rộng đường suy luận xin quí vị theo dõi câu chuyện sau:

         Bữa nọ người bạn Bác nói với mấy cháu:

          - Để lúc nào hợp thời cơ Bác nói "Đạo Phật ngày mai" cho các cháu nghe!

         Mấy đứa nó nói:

          - Rủi đến lúc ấy Bác chết rồi tụi con làm sao nghe được?

          - Nếu Bác mất thì hỏi Bác Hai Như Sanh, ổng biết.

         Mấy cháu ấy có dịp xúm lại hỏi Bác Hai.

         Bác bảo:

          - "Chưa đến thời cơ làm sao nói được. Phải thuận cảnh thì bạn Bác đã nói rồi!"

          - Thôi, Bác nói đại cương đi! Mấy cháu cố nài nỉ.

          - Ừa, đại cương thì được! Bác đọc nguyên đoạn văn trong giảng của Đức Thầy:

         "... Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh..."

         Đọc xong Bác nhìn mấy cháu và nói:

         - Câu ấy rất thực tế và hợp thời đại! ĐứcThầy còn dạy: “Xa Thầy cái gì phải là trước".

         Ngài còn có những ước mơ lớn:

                          "Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo,

                           Nhà Phật con Tiên hé miệng cười."

         Hòa Hảo đây không chỉ riêng đạo PGHH ở miền Tây Nam Bộ mà là nói cảnh giới toàn hảo, toàn hòa, chí chơn, chí mỹ mà những người có tâm hồn hướng thiện coi như là một "Ước mơ chung".

 
Comments