025. DỞ BẸT !

025. DỞ BẸT !

         Có người bạn đến nói với Bác Hai :

          - Tánh tôi hễ thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh, thần tài... là tôi đả kích kịch liệt, thậm chí chỗ quen thân, tôi còn dẹp luôn cho người ta. Như vậy, tôi đúng hay sai?

          - Không biết đúng hay sai mà "dở bẹt !"
 
Comments