159. CÚNG SAO CŨNG TRÚNG

159. CÚNG SAO CŨNG TRÚNG

         Sấm Giảng có câu:

                          "Tới với Ta chớ đem đồ cúng,

                           Chỉ đem theo hai chữ thành lòng".

         "Lễ Phật giả, kính Phật tri ân" - Lễ Phật là tỏ lòng tôn kính ân đức của Phật.

         Lòng thành kính mới quí, hình thức lễ bái không thành vấn đề. Đánh mất phần quan trọng thì hình thức trở thành vô nghĩa.

                          "Làm tuần trà rượu xình xoàng,

                           Rồi thì chửi lộn mà an nỗi gì." (SG)

         Đó là ý nghĩa của chuyện CÚNG SAO CŨNG TRÚNG sau đây:

         Mấy năm gần đây khắp miền Tây. Tín đồ PGHH hay cầu nguyện cho người đau ốm hoặc cầu siêu cho người quá vãng, vào những ngày tuần thất hay lễ giỗ.

         Trong việc cầu nguyện tập thể, tùy địa phương, anh em trong đạo sắp đặt nghi thức, cách nầy cách khác không giống nhau.

         Do đó, đôi khi có sự bất đồng ý kiến sanh ra cự cãi nhau sôi nổi. Một hôm có người trình bày sự việc và hỏi ý kiến Bác, xem ai đúng ai sai?

         Bác đáp:

          - Cúng sao cũng trúng, chỉ có cãi lộn là trật!

         Nhân câu chuyện này, Bác nhớ lại 50 năm trước có ông hội trưởng xã ở Long Xuyên, bạch với Đức Thầy:

         - Thưa Thầy! Nhờ Thầy chỉ cách thức cúng lạy để con về chỉ cho anh em đồng đạo trong xã cúng lạy cho giống nhau, chứ một đạo mà ông lạy vầy ông lạy khác!

         Đức Thầyhỏi:

         - Mà anh em có cúng lạy không?

          - Thưa có! Nhưng mỗi người lạy một cách không thống nhất nhau!

         Đức Thầy nói:

          - Hễ có lạy là thống nhất, còn không cúng lạy mới không thống nhất.

         Đức Thầy nói thế chứ không bày vẻ cách thức lạy. Về điều này trong Sấm Giảng, Ngài dạy đơn gọn là bàn tay lật ngửa vậy thôi.

 
Comments