156. XÉT LẠI

156. XÉT LẠI

         Đức Thầy có bảo: "Lời Ta dạy hãy nên suy nghiệm..." "Chớ đừng lấy đức tin thọ lãnh những lời nói đó trong khi mình chưa hỏi tường tận."

         Đức Phật cũng bảo: "Không hiểu Ta mà tin Ta, cầm bằng phỉ báng...", "... Các người không nên tin điều gì vì lý do điều ấy có ghi trong Thánh kinh, vì người xưa nói lại, vì nhiều người đã tin nhận v.v... mà hãy suy xét xem việc ấy có hợp với lẽ phải và có lợi ích cho chúng sanh hay không hãy tin..."

         "Xét lại", không là một tội phạm thượng. Trái lại, thái độ ấy đúngvới tinh thần tự do bình đẳng của nhà Phật : "Suy xét cho minh lý" đức tin mới mạnh mẽ. Chuyện"XÉT LẠI" dưới đây nhằm gợi lên ý chí bất khuất của người Phật tử không nhắm mắt tin càn. Tin bướng nghe càn dù may gặp chánh đạo, minh sư thì cũng chỉ là:

                 "Thầy Tiên môn đệ tục,

                  Đạo chánh tín đồ tà." Mà thôi!

         Và đây là câu chuyện XÉT LẠI:

         Có chú em đến động viên Bác đứng ra tranh đấu củng cố, hưng phục lại cơ sở đạo giáo đang lúc khuynh nguy! Bác nói:

          - Cái đó xin nhường lại cho những bực tài cao đức cả, chớ tôi chưa lo liệu được gì cho chính bản thân mình, nói chi đến gánh gồng việc lớn. Hơn 70 tuổi rồi mà cơm không đủ ăn; không có được mái lá che đầu cơn mưa nắng. Suốt đời chỉ biết ăn nhờ ở đậu, không biết thẹn sao còn mong dẫn dắt thiên hạ!

         Chú ta nói:

          - Kinh Phật có nói: "Người chưa tự độ mà nguyện độ cả chúng sanh trước, là hạnh Bồ Tát" chú thấy sao?

         Bác trả lời:

          - Cái đó tôi không rõ. Có điều tôi thấy rất rõ là nếu mình chưa giác ngộ thì không thể giác ngộ cho kẻ khác được.

         Chú em ấy gằn giọng:

          - Nếu như vậy thì đoạn Kinh Phật đó phải xét lại sao?

         Chú lập tới lập lui câu ấy mấy lần. Bác cứng rắn trả lời:

          - Chẳng những đoạn Kinh đó thôi, mà toàn thể Kinh Phật, luôn cả sách vở trên mặt đất này đều phải xét lại hết! Không những chúng ta xét lại thôi mà đến đời con chúng ta, nó cũng phải xét lại; và đến đời cháu chúng ta cũng còn phải xét lại nữa!

         Thật vậy! Trong Phật Giáo không hề có câu:

         "Hãy nhắm mắt tin theo !"

 
Comments