122. CÓ THẬT TỪ BI

122. CÓ THẬT TỪ BI

         Có mấy cháu tu sĩ họp lại đưa ra vấn đề để bàn giải.

         Nếu mình tu giải thoát, không lập gia đình, rồi những linh hồn có duyên làm con cái mình, lấy đâu có thân xác để tu hành tiến hóa?

         Đặt vấn đề xong, mỗi người giải một cách. Có người bào: Ví như mình đi đường gặp mưa, không ghé nhà nầy được thì tìm nhà khác trú mưa có sao?

         Có người ý kiến: Mình rán tu giải thoát để độ những linh hồn có duyên với mình cũng không muộn.

         Ý kiến bấn nhất, các chú ấy quay lại hỏi Bác Hai, Bác hói:

         - Nếu có tinh thần hy sinh lập gia đình để giúp cho những linh hồn có duyên với mình nương tựa tu hành vậy là quý lắm. Bác hoan nghinh tinh thần từ bi đó. Có điều nên xét kỹ lại xem có thật từ bi không? Hay vì dục vọng?

         Mọi người cười !
 
Comments