089. HỎI LẠI LÒNG MÌNH

89. HỎI LẠI LÒNG MÌNH

         Có đứa cháu hỏi Bác:

         - Có phương pháp nào bỏ sắc dục được không? Con nặng về sắc dục quá!

         Bác hỏi:

         - Bộ muốn bỏ sao?

         - Muốn lắm mà bỏ không được!

         - Đừng hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem, có muốn bỏ thiệt hôn?

         - Hễ nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay.

         Bác với lấy cái ly nói:

         - Cũng như mình cầm cái ly, muốn bỏ thì nó liền rớt, chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, ngón nào sau.
Hãy hỏi lại lòng mình xem, có muốn buông không? Nếu không muốn buông, dù người ta gở tay liệng đi, mình cũng lượm lại.
 
Comments