082. NIỆM PHẬT SAO CHO ĐƯỢC HẠNH PHÚC HIỆN TẠI

82. NIỆM PHẬT SAO CHO ĐƯỢC HẠNH PHÚC HIỆN TẠI

         Một anh bạn đạo đến hỏi:

         - Anh Hai! Niệm Phật sao cho hạnh phúc hiện tại?

         Bác đáp:

         - Anh niệm Phật phải cầu Phật hóa tánh tình mình, phải thể hiện lòng từ bi hỷ xả, thì sẽ được hạnh phúc ngay bây giờ, đang ngồi đây chứ không đợi về nhà mới hạnh phúc.

         Trước đây, bạn Bác đeo mang một nỗi ưu phiền dai đãng do nơi lòng cố chấp. Sau nhờ xét lại, anh đã hỷ xả buông bỏ hết và cảm thất tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái. Nên nay, nghe những lời Bác nói, anh cười rất thông cảm.

         Có câu tư tưởng: “Đừng tưởng buông xả sẽ không còn gì. Trái lại, nó còn lại tự do”.
 
Comments