083. HAI LỐI SỐNG

83. HAI LỐI SỐNG

         Một hôm ông Jorba, gặp một ông lão trồng cây hồ đào (loại cây lâu năm), ông ta hỏi:

         - Nội ơi! Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

         Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp:

         - Lão sống như không bao giờ chết.

         - Còn tôi sống như sắp chết đến nơi vậy. Jorba nói.

         Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả. Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết; và ở một mặt khác, mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy.
 
Comments