078. GẦN MỰC THÌ ĐEN

78. GẦN MỰC THÌ ĐEN

         Một cô dạy mẫu giáo đến hỏi Bác:

         - Mấy chị cư sĩ dạy con: "Mình tu, đừng nên gần những người tu giải đãi, những người kém đạo đức hoặc không tu.” Vì "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chỉ nên gần gũi những người tinh tấn, vì họ có thể trợ duyên cho mình tu tiến. Mấy chị dạy con như vậy Bác thấy sao?

         Bác cười nói:

         - Hay! "Rằng hay thì thật là hay, Nghe qua ngậm đắng trêu cay thế nào!"  (Kiều)

         Nghĩ như vậy thì người đạo cao đức cả, ai mới chịu gần gũi với mình đây!
 
Comments