072. SAO CÒN THƯƠNG GHÉT ?

72. SAO CÒN THƯƠNG GHÉT ?

         Có người hỏi Bác:

         - Đức Thầy là Phật sao còn thương ghét?

         - Thương cái gì, ghét cái gì? Bác hỏi lại.

         - Đức Thầy nói: "Ghét những đứa có ăn bỏn xẻn" đó! Người ấy nói.

         Bác đáp:

         - Thứ đó làm sao mà thương được!

         - Còn thương nữa: "Thương những người đói rách lương hiền". Họ hỏi tiếp.

         Bác nói:

         - Chèn ơi! Người đói rách mà còn giữ được lương hiền, mình không thương thì thương ai?
 
Comments