067. TỘI CẤT ĐẦU KHÔNG LÊN

67. TỘI CẤT ĐẦU KHÔNG LÊN

         Có một ông đạo nhỏ ra đời khuyến dạy người ta tu hành. Nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi:

         - Làm thần nông xịt sâu có tội không?

         Đạo nhỏ ấy đáp:

         - Tội chứ, giết người ta làm sao mà không tội!

         Một người bán tiệm hỏi:

         - Mua bán có tội không?

         Ông đạo đáp:

         - Mua một đồng bán 80 xu thì không tội.

         Bác Hai nghe thuật lại chuyện ấy, Bác nói:

         - Mua bán như vậy "tội cất đầu không lên", chứ sao không tội.
Ai không tin làm thử coi!!!
 
Comments