055. KHÔNG HẾT THAM

55. KHÔNG HẾT THAM

         Có đồng đạo hỏi:

         - Sao tu hoài không thấy tiến, không hết tham?

         Bác nói:

         - Vì không trau sửa tấm lòng, chỉ đổi đối tượng nên tu hoài cũng vậy. Hồi chưa tu thì ham quyền thế, tiền của. Bây giờ tu thì tham phước đức, mong cho mau thành Phật, thành Tiên, đấy cũng là lòng tham thôi!
Đổi đối tượng chứ không đổi lòng tham, có khi còn tham hơn. Thế nên, tu hoài mà không hết tham vậy!
 
Comments