048. SAO KHÔNG BỀN ?

48. SAO KHÔNG BỀN ?

         Có một đồng đạo hỏi:

         - Sao có người tu hạnh rất cao, thấy dễ nể, rồi ít lâu lại sa ngã, bỏ đạo?

         Bác đáp:

         - Không cánh mà tung mình lên để bay thì phải rớt thôi!

         - Có người tu thật tinh tấn, ít lâu lại lui sụt, giải đãi! Sao vậy?

         - Đi nhón gót thì đi chơi được ít vòng chứ đi lâu dài sao được!
 
Comments