044. NÊN THEO CÂU NÀO

44. NÊN THEO CÂU NÀO

         Một cư sĩ hỏi Bác:

         - Đức Thầy có chỗ dạy:

                          "Sớm với chiều gắng chí nguyện cầu,

                           Thì mới được tòa chương dựa kế."

         Chỗ khác Ngài lại dạy:

                          "Tu không cần lạy cần quì,

                 Ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau".

         Vậy phải theo hai câu nào mới đúng?

         Bác nói:

         - Theo hai câu sau mới chánh, còn sự cúng lạy chỉ là điều phụ thuộc:

                          "... Cúng với lạy khó trừ cho đặng." (ĐT).

         Nó là điều phụ thuộc để nhắc nhở mình nhớ bổn phận mà thôi!

         Tóm lại phải theo hai câu sau, nhưng mà nên xét kỹ xem, có làm biếng thì sửa ngay.

                          "Ngồi đâu cũng sửa..." là vậy!

         Thế là không thể bỏ câu nào cả! Cô nói.
 
Comments