042. BÀI DỄ LÀM TRƯỚC

42. BÀI DỄ LÀM TRƯỚC

         Có đứa cháu nói với Bác:

         - Con không tu thì thôi, nếu tu con thích lên núi.

         Nó tính lên núi tu mau chứng quả.

         Bác Hai nói:

         - Đức Thầy không phải dạy tu thấp đâu, mà Ngài dạy tu cho kịp thời cơ. Cháu từng học ở nhà trường cũng biết; khi đi thi, thầy cô thường dặn bài nào dễ làm trước, câu hỏi nào dễ đáp trước. Nếu cứ lo giải đáp bài khó, chừng mãn giờ cái khó làm chưa xong, cái dễ thì chưa làm, thế là hỏng!

         Hội này là hội thi đấy!

                          "Thiên Đình lịnh mở hội thi". (ĐT).

         Nên cái gì trong tầm tay mình cứ làm xong đi! Như ơn cha nghĩa mẹ, chòm xóm, đồng bào nhơn loại đó, hãy tu coi cho được sẽ có điểm, vậy mới kịp ngày lập hội.

         Sấm giảng có câu:

                           "Đền nợ thế nghĩa ân trọn vẹn,

                          Chừng lập đời khỏi thẹn tấm thân."

         Chớ mong tìm cái cao xa mà lỡ cuộc!
 
Comments