036. VÍT TỲ CŨNG CHÊ

36. VÍT TỲ CŨNG CHÊ

         Một cô cư sĩ hỏi:

         - Đức Thầy bảo: "... Nữa sau lọc lại vết tỳ cũng chê". Ai mà khỏi vết tỳ?

         Bác Hai đáp:

         - Vết tỳ ở đây có nghĩa là dối tu, lợi dụng danh nghĩa đạo để tạo đời. Chứ ai lại không lạc lầm sái quấy khi chưa biết tu.
 
Comments