030. THƯỜNG NIỆM

30. THƯỜNG NIỆM

         Có chú em đến khoe với Bác:

         - Dạo nầy co tu tinh tấn lắm Bác, ngày công phu ba thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn ba tiếng mới xả.

         Bác Hai cười trả lời:

         - Còn người ta “không ngồi”“không xả”.
 
Comments