028. CHỦ NHƠN ÔNG

28. CHỦ NHƠN ÔNG

         Lần đó người bạn Bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói:

         - Có ông "Quỷ Cốc Tiên Sinh" đây, nhờ ông giải nghĩa dùm câu này. Mấy cháu nó hỏi: "Khó tìm cho gặp chủ nhơn ông..." Vậy làm sao tìm?

         Bác nói:

         - Ôi, Thầy đã nói khó tìm, tìm chi cho cực!

         Có người hỏi tiếp:

         - Không tìm rồi làm sao gặp?

         Bác nói:

         - Thôi mình làm chủ lấy mình dễ hơn!
 
Comments