027. TÍNH BUÔNG

27. TÍNH BUÔNG

         Người bạn Bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu hiền. Một hôm gặp nhau, anh em hàn huyên một hồi, bỗng anh hỏi:

         - Anh Hai à! Anh nhắm chừng nào đời tới (một biến cố lớn làm thay đổi tất cả, hoặc tận thế)?

         - Chi vậy? Bác hỏi.

         - Đặng coi gần tới mình buông!

         - Chờ ăn không được mới buông ai mà mang ơn, muốn buông thì buông trước đi!
 
Comments