021. TỰ DO VÀ TRÓI BUỘC

21. TỰ DO VÀ TRÓI BUỘC

         Có người thắc mắc làm phước thiện mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình?

         Bác nói:

         Mình được tự do trong nghiệp lành, chứ không được tự do trong quả ác.

         Ví dụ số mình được phước báo mạnh khỏe, sống lâu, mà mình không muốn sống thì cứ tự vận. Hay mình đang giàu có mà không muốn giàu thì có quyền bỏ đi dễ dàng. Ngặt mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình không muốn cũng chẳng được. Vì lẽ đó mà chư Phật Tổ dạy mình "Phải làm lành, làm phước" là vậy.

         Nghiệp lành đã không trói buộc được mình, mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo nữa.
 
Comments