009. SỐNG CHẾT LÀ MỘT

9. SỐNG CHẾT LÀ MỘT

         Có người hỏi:

         - "Sống chết là một". Là sao Bác Hai?

         Bác đáp:

         - Mỗi một ngày qua, có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng!
 
Comments