Bửu-Sơn Kỳ-Hương

 
 Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên
Sơn Trung Sứ Mạng Đạo Nam Tiền
 Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc
 Hương Xuất Trình Sinh Tạo Nghiệp Yên

 

Tác giả Vương Kim
Nhà xuất bản Long Hoa - Sài Gòn 1966
 
 (do Văn Phòng Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại -
Ấn tống năm 1997)
 

Mục-Lục: BỬU-SƠN KỲ-HƯƠNG