Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2012

posted Nov 29, 2011, 2:32 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 29, 2011, 2:42 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com
 

THÔNG-BÁO

Số: 09/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

               -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương trực thuộc.

               -  Chư Quý Đồng đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2012.

Tham chiếu: - Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 18-6-2011 tại Santa Ana, California.

                   - Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, California.

                   - Biên-bản phiên họp của Ban Thường Vụ BTSTƯHN ngày 12-11-2011.

Kính thưa Chư Quý Đồng-Đạo,

1.    Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo ngày 18-6-2011 tại Santa Ana (Miền Nam California), Ban Trị-Sự PGHH Sacramento (Thủ phủ California) được ủy-nhiệm đứng ra tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âm-lịch, theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Sáu, ngày 6-7-2012 (18/5 âl.): Họp tiền Đại-Hội.

·       Thứ Bảy, ngày 7-7-2012 (19/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 8-7-2012 (20/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5 âl.

         Những chi-tiết như địa-chỉ nơi tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại lễ, tên phi-trường đưa đón, tên khách-sạn nghỉ-ngơi, số điện-thoại liên-lạc… chúng tôi sẽ thông-báo thật đầy-đủ và rõ-ràng đến Chư Quý Đồng-Đạo vào những Thông-Báo sau nầy.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất hoan-nghinh tinh-thần tích-cực và dấn-thân của Ban Trị-Sự PGHH Sacramento bằng cách tình-nguyện nhận lãnh trọng trách tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18 tháng 5 năm 2012 cấp Trung-Ương.  Dù vậy, một Đại-Hội thành-công, một Đại Lễ tốt đẹp vẫn rất cần sự hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật-chất của các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện và Đồng-Đạo khắp nơi.  Lễ là lễ chung, nên sự góp sức, chung lo từ mỗi cá-nhân là yếu-tố cần-thiết để mang lại niềm vui chung và hữu-ích thiết-thực cho công-cuộc bảo-vệ, phát-huy nền Đạo và phát-triển Giáo-Hội.

2.    Theo như thông-lệ từ trước và qui-định chung của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José (Miền Bắc California), BTSTƯHN yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện nên vui lòng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 năm 2012 tại địa-phương mình trước một tuần (Chủ Nhật ngày 1-7-2012) hay sau một tuần (Chủ Nhật ngày 15-7-2012) để có thời-giờ về tham-dự Đại-hội Đạo và Đại Lễ tại Sacramento.

3.    Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, hạn chót là ngày Thứ Bảy 23-6-2012.

         Ước mong sẽ được hân-hoan và nồng-nhiệt chào mừng đông-đủ Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Địa-Phương, và Chư Quý Đồng-Đạo trong ngày Đại-Hội Đạo và Đại Lễ tại Sacramento.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào chư Quý Đồng-Đạo.

Hoa kỳ, ngày 29 tháng 11 năm 2011

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

HỘI TRƯỞNG,

        

(đã ấn ký)

 

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments