Thành-Phần Tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014)

posted Oct 29, 2011, 1:18 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 29, 2011, 1:33 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

 

QUYẾT - ÐỊNH

Số: 01/BTSTƯHN/QĐ

Ø     Chiếu Điều-Lệ và Nội-Quy Giáo-Hội PGHH ban hành ngày 27-12-2003

Ø     Chiếu Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử & Bầu-Cử BTS\TƯHN ban hành ngày 15-12-2010

Ø     Chiếu Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 18-6-2011 tại Miền Nam California

Ø     Chiếu Nhu-cầu Giáo-sự và với sự đồng-thuận của Quý Đồng-đạo được mời tham-gia vào tân BTS\TƯHN

1.    Nay chính-thức bổ-nhiệm và công-bố thành-phần tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, Nhiệm-kỳ 2011 – 2014 như sau:

 • Cố-Vấn Thường-Trực: Nguyễn-Thành-Long, nguyên Hội Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011, đương kim Cố-Vấn BTS Miền Nam California
 • Cố-Vấn: Nguyễn-Đăng-Vinh, cựu Hội Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2003 – 2004, nguyên Cố-Vấn BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011
 • Cố-Vấn:  Trần-Bá-Phải, cựu Hội Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2002 – 2003, nguyên Cố-Vấn BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011
 • Cố-Vấn: Phạm-Bình-Tây, nguyên Cố-Vấn BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011, cựu Hội Trưởng BTS Miền Bắc Cali. và đương kim Cố-Vấn BTS Miền Bắc California
 • Cố-Vấn: Nguyễn-Minh-Thiện, nguyên Cố-Vấn BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011, đương kim Cố-Vấn BTS Miền Nam California
 • Đại-Diện PGHH trong Hội-Đồng Liên Tôn VN tại Hoa-Kỳ: Nguyễn-Thành-Long, đương kim  Thành viên Sáng Lập Hội-Đồng Liên Tôn VN tại Hoa-Kỳ
 • Phụ Tá Hội Trưởng Đặc Trách Liên-Lạc Cộng-Đồng VN tại Hoa-Kỳ: Nguyễn-Văn-Tạo, nguyên Phó Hội Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011
 • Phó Hội Trưởng Nội-Vụ: Phan-Thanh-Bình, đương kim Hội Trưởng BTS Georgia
 • Phó Hội Trưởng Ngoại-Vụ: Trần-Quốc-Sĩ, đương kim Hội Trưởng BTS Washington DC. và Vùng Phụ-Cận
 • Chánh Thư-Ký: Nguyễn-Văn-Hiệp, đương kim Phó Hội Trưởng BTS Sacramento
 • Phó Thư-Ký: Lưu-Phước-Thiện, nguyên Phó Thư-Ký BTS\TƯHN nhiệm-kỳ 2004 – 2011, đương kim Thư-Ký BTS Miền Bắc California
 • Thủ-Bổn: Nguyễn-Ngọc-Hà, đương kim Cố-Vấn BTS Calgary
 • Phó Thủ-Bổn: Phạm-Lệ-Chi, đương kim Thủ-Bổn BTS Miền Bắc California
 • Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý: Trần-Phú-Hữu, cựu Hội Trưởng BTS Washington DC. và Vùng Phụ-Cận, cựu Trưởng Ban PTGL BTS\TƯHN Nhiệm-kỳ 2004 – 2007

·       Phó Ban PTGL đặc trách Ấn Tống: Nguyễn-Văn-Mậu, nguyên Trưởng Ban PTGL BTS\TƯHN Nhiệm-kỳ 2007 – 2011, đương kim Trưởng Ban PTGL BTS Miền Bắc California

·       Phó Ban PTGL đặc trách Nghiên-Cứu: Lưu-Văn-Kiệm, nguyên Hội Trưởng BTS Miền Nam Cali., đương kim Phó Hội Trưởng Nội Vụ BTS Miền Nam California

·       Thư-Ký Ban PTGL: Cao-Văn-Chơn, đương kim Đại-Diện BĐD Rochester

 • Trưởng Ban Tổ-Chức: Huỳnh-Văn-Liêm, đương kim Hội Trưởng BTS Sacramento
 • Phó Trưởng Ban Tổ-Chức: Trần-Minh-Liễm, đương kim Hội Trưởng BTS Tiểu Bang Washington
 • Trưởng Ban Tài-Chánh: Huỳnh Sarah, đương kim Thủ-Bổn BTS Houston
 • Trưởng Ban Từ-Thiện Xã-Hội: Nguyễn-Hoàng-Vũ, đương kim Thư-Ký và Thủ-Bổn BTS Georgia
 • Phó Ban Từ-Thiện Xã-Hội: Phạm-Công-Huân, Đ/đ hoạt-động rất tích-cực trong các công-tác từ-thiện xã-hội tại Georgia
 • Trưởng Ban Kiểm-Soát: Mai-Văn-Thu, đương kim Hội Trưởng BTS Dallas
 • Phó Ban Kiểm-Soát: Nguyễn-Văn-Bi, đương kim Đại-Diện BĐD Florida
 • Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên: Phạm-Ngọc-Châu, đương kim Đại-Diện BĐD Oklahoma

·       Phó Ban  Thanh Thiếu Niên: Huỳnh-Chí-Hà (Eric), đương kim  Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên BTS Miền Nam California

·       Phó Ban  Thanh Thiếu Niên:  Phạm-Công-Trân, đương kim Trưởng Ban Tổ-Chức BTS Georgia.

2.    Tùy theo nhu-cầu giáo-sự và nhân-sự có điều-kiện thích-nghi, các tân Trị-Sự-Viên sẽ được chính-thức bổ-sung khi cần-thiết trong tương-lai.

3.    Quý Đồng-Đạo liên-hệ có tên trong Quyết-Định này chiếu nhiệm-vụ thi-hành.

4.    Địa-chỉ, Số Điện-thoại, và Địa-chỉ Điện thư (e-mail address) chính-thức để liên-lạc với tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo như đã nêu trên.

5.    Quyết-Định nầy có hiệu-lực kể từ ngày ký.

         Trong tinh-thần hy-sinh phục-vụ Đạo-pháp để “góp phần công-quả không lương bổng” (Điều 24 của Nội-Quy), kính mong toàn thể Trị-Sự-Viên các cấp và quý Đồng-đạo hãy đoàn-kết một lòng, hợp-tác chặt-chẽ, tận-tình giúp-đỡ lẫn nhau trong mọi công-tác được Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo đề ra, để cùng nhau “thực hiện các công-tác hữu-ích cho xã-hội, nhân-sinh; đồng thời, chấn-hưng Phật-Giáo chân truyền và góp công đào-tạo một cộng-đồng tín-đồ PGHH lành-mạnh, lấy nguyên-tắc công-bình và nhân-đạo làm chuẩn đích” (Điều 4 của Nội-Quy), như Đức Thầy từng dạy:

         “Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực,

         Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.

         Chấn-hưng Phật-Giáo học-đường,

         Dưới trên hòa-thuận chọn đường qui nguyên.”  (trích bài Thu Đã Cuối)
 

                                             Hoa-Kỳ, ngày 12 tháng 7 năm 2011

                                             TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                            HỘI TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                            (ấn ký)

- Hồ Sơ / Lưu

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

  

 
Comments