Thắc-mắc tin Đức Thầy tái sinh và hiện-tượng Bé Như-Ý thuyết-pháp

posted Oct 29, 2011, 1:58 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 29, 2011, 2:00 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

 

Số: 03/BTSTƯHN/TB

 

THÔNG-BẠCH

 

Trích yếu: V/v Thắc-mắc tin Đức Thầy tái sinh và hiện-tượng Bé Như-Ý thuyết-pháp.

Kính thưa Quý Vị,

         Trong thời-gian gần đây, tin-tức về Bé Như-Ý thuyết-pháp đã được loan truyền khắp nơi, quốc-nội cũng như hải-ngoại, nhất là trên hệ-thống thông-tin toàn-cầu (internet).  Điều nầy đã gây nên nguồn dư-luận đặt câu hỏi:  Đây có phải là hiện-tượng Đức Thầy tái-sinh?  Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo nhận thấy cần phải minh-xác như sau:

1.    Trước khi Đức Giáo-Chủ thọ nạn vào ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Đốc-Vàng, Ngài đã nhiều lần thố-lộ với các tín-đồ kề cận bên Ngài rằng :  “Sau nầy, có thời-gian tôi vắng tín-đồ tôi, không một ai biết tôi ở đâu mà tìm, làm cho tín-đồ phải buồn-tủi lắm.  Nhưng đó chẳng qua là một cơn thử-thách thôi.”  Một tín-đồ khác lại hỏi:  Rồi Thầy về không?  Và Đức Thầy đáp :  “Về chớ, nhưng ông nên nhớ là tôi sẽ về nguyên xác cũ, nghĩa là tôi đi sao về vậy chớ không có gì thay đổi hết.” (trích “Ngày Thầy trở lại” trong quyển Chuyện Bên Thầy).

         Ngoài ra, Ngài còn báo trước trong nhiều đoạn Sấm Thi về sự vắng mặt của Ngài.  Vì vậy, tin đồn về hiện-tượng Đức Thầy tái-sinh là hoàn-toàn sai-lạc, trái với niềm tin của người tín-đồ PGHH, bởi vì Ngài là một vị Phật lâm-phàm để cứu thế độ sanh.  Sự vắng mặt của Ngài là do thiên-định, và Ngài sẽ trở lại.

2.    Về hiện-tượng Bé Như-Ý thuyết-pháp.  Bé Như Ý (sinh năm 2001 con của một tín-đồ PGHH ngụ tại ấp Vĩnh-Lợi, xã Vĩnh-Lộc, Huyện An-Phú, Tỉnh An-Giang) thuyết-pháp được phổ-biến trên hệ-thống  YOU TUBE đã làm xôn-xao không ít về những lời đồn-đãi trong đoàn-thể PGHH và dư-luận bên ngoài có ảnh-hưởng đến Đức-Tin, Tôn-Chỉ Hành Đạo của tín-đồ PGHH quốc-nội (khối thầm lặng) và hải-ngoại.  Bản tin do phóng-viên đài SBTN từ trong nước gởi ra  đã nhận-định hoàn-toàn sai-lạc, viết rằng: “Bé Như-Ý là tái-sanh của Đức Huỳnh Giáo-Chủ Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo theo nhận-xét của Ban Hoằng-Pháp Trung-Ương thuộc Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong nước (quốc-doanh)”.  Đức Huỳnh Giáo-Chủ là Vị Hoạt-Phật giáng-phàm mượn xác khai Đạo cứu đời, có viên-tịch đâu mà tái-sanh?  Nhận-định như thế là hoàn-toàn sai-lạc, vô căn-cứ, xúc-phạm nặng-nề đến đức-tin của tín-đồ PGHH.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTS\TƯHN\GH\PGHH) đang tìm-hiểu thêm, và kính mong quý đồng-đạo, Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương cùng chia-sẻ các tin-tức cụ-thể với BTS\TƯHN\GH\PGHH qua những ý-kiến và đề-nghị  để giải-quyết thỏa-đáng những sự việc tương-tự nếu có trong tương-lai.  Khi được kiểm-chứng một cách chính-xác, chúng tôi sẽ thông-báo đến cùng quý đồng-đạo.

         Trong giai-đoạn hiện-tại, BTS\TƯHN\GH\PGHH mong rằng quý đồng-đạo hãy bình-tỉnh, dùng trí-tuệ để nhận-định mọi việc, và hành theo chánh-pháp vô-vi qua lời vàng ngọc của Đức Thầy trong quyền Sấm-Giảng Thi-Văn Toàn Bộ của Ngài để tinh-tấn tu-hành.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho quý đồng-hương, đồng-đạo luôn được an-lành, đạo-tâm kiên-cố, trí-huệ thông-minh, vạn sự đắc-thành.

 

                                             Hoa kỳ, ngày 13 tháng 9 năm 2011

                                             TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                            HỘI TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                            (ấn ký)

- Hồ Sơ / Lưu

 

                                                    NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
 
 
Comments