Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017)

posted Apr 15, 2014, 2:19 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

                                                                             Số: 41/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017).

Tham chiếu: 

         -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003.

         -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo tại San José, California có tầm quan-trọng đặc biệt vì BTSTƯHN nhiệm-kỳ IV đáo hạn và phải bầu-cử tân Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) nhiệm-kỳ V. Để cho việc bầu-cử được tiến-hành một cách tốt đẹp, tránh các sự hiểu lầm và bất-đồng ý-kiến, gây nên chia rẽ trong nội-bộ, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các điều cần lưu-ý sau đây:

         1.  Thời hạn chót nhận đơn ứng cử, đề cử: 2 tuần trước Đại Hội, tức là ngày Thứ Năm 29 tháng 5 năm 2014. Chánh Thư-Ký có nhiệm-vụ thông-báo nhanh-chóng bằng điện-thư đến tất-cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương để các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa Phương có đủ thời giờ nghiên-cứu, tìm-hiểu về ứng-cử viên trước khi đi dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử (Điều 12 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         2.  Chỉ bầu chọn duy-nhứt Hội-Trưởng của BTSTƯHN (Điều 1 ĐL ƯC, ĐC & BC). Tùy theo nhu-cầu giáo-sự, các chức-vụ còn lại trong BTS\TƯHN\GH\PGHH sẽ được chọn-lựa và bổ-nhiệm bởi Hội Trưởng căn-cứ trên các yếu-tố đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng thích-hợp cho từng chức-vụ (Điều 2 ĐL ƯC, ĐC & BC). Các thành-viên khiếm-khuyết sẽ được bổ-sung bằng văn-bản chánh-thức gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương (BTS & BĐD\ĐP) trong vòng một tháng sau ngày bầu-cử (Điều 3 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         3.  Bầu-cử theo thể-thức đơn-danh, gián-tiếp (bầu theo phương-thức cử-tri đoàn), và kín (Điều 8 ĐL ƯC, ĐC & BC). Không chấp nhận bầu-cử theo lối khiếm-diện (vắng mặt) qua văn-thư, điện-thư (e-mail), hay bằng điện-thoại (Điều 10 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         4.  Ban Tổ-Chức Bầu-Cử có trách-nhiệm kiểm-soát và thỏa-mãn cả hai điều-kiện sau đây trước khi tiến-hành tổ-chức bầu-cử (Điều 21 ĐL ƯC, ĐC & BC):

a)   Số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương tham-dự trong Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại và có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu.

b)  Số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện trong ngày Đại-Hội Đạo cũng phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại.

         5.  Mỗi Ban Trị-Sự Địa-Phương sẽ được cung-cấp 2 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-a ĐL ƯC, ĐC & BC). Mỗi Ban Đại-Diện Địa-Phương sẽ được cung-cấp phiếu 1 cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-b ĐL ƯC, ĐC & BC).

         6.  Các BTS & BĐD\ĐP hiện là thành-viên hoạt-động chính-thức trực thuộc hệ-thống BTS\TƯHN\GH\PGHH bao gồm:

         1.-  BTS PGHH Arizona                  8.-   BTS PGHH Houston

         2.-  BTS PGHH Calgary                  9.-   BTS PGHH Richmond

         3.-  BTS PGHH Bắc California         10.- BTS PGHH Sacramento

         4.-  BTS PGHH Nam California        11.- BTS PGHH Stockton

         5.-  BTS PGHH Dallas                    12.- BTS PGHH Toronto

         6.-  BTS PGHH Florida                   13.- BTS PGHH Washington DC

         7.-  BTS PGHH Georgia                  14.- BTS PGHH Washington State

                                                   15.- BĐD PGHH Oklahoma

         Như vậy, có 14 BTS\ĐP và 1 BĐD\ĐP, tổng số phiếu bầu tối đa là 29 phiếu.

         7.  Một ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức được xem là đắc-cử nếu đạt được túc-số bầu đa-số quá bán (không kể bầu phiếu trắng hay phiếu bất hợp-lệ).  Nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán nầy cũng được áp-dụng cho việc bầu “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm” trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên, hay 1 người được đề-cử chính-thức (Điều 32 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         8.  Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử phải là Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng của Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Nếu không có Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng, hoặc Xử-Lý Thường-Vụ Hội Trưởng đến dự Đại-Hội Đạo, Trị-Sự Viên giữ vai-trò Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử cần phải có giấy ủy-quyền từ Hội Trưởng Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương của mình (Điều 30 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         9.  Chiếu theo Điều 24 ĐL & NQ, nhiệm-kỳ của BTS & BĐD\ĐP là 2 năm. Khi nhiệm-kỳ đáo hạn, BTS & BĐD\ĐP có trách-nhiệm tổ-chức bầu-cử lại một cách công-khai, minh-bạch theo lề lối dân-chủ (Điều 18 ĐL& NQ) và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTS\TƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử (Điều 25-e ĐL & NQ). Tính đến nay, các BTS\ĐP sau đây có nhiệm-kỳ vẫn còn hiệu-lực:

                  1.-  BTS PGHH Calgary                   5.-  BTS PGHH Sacramento

                  2.-  BTS PGHH Bắc California          6.-  BTS PGHH Stockton

                  3.-  BTS PGHH Dallas                     7.-  BTS PGHH Toronto

                  4.-  BTS PGHH Florida                    8.-  BTS PGHH Washington State

         Một lần nữa, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các BTS & BĐD\ĐP có nhiệm-kỳ đáo hạn: Nếu đã bầu xong thì yêu-cầu tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN, còn nếu chưa bầu thì xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN trước ngày Đại-Hội Đạo năm 2014. Đó là điều-kiện cần-thiết để có tư-cách pháp-nhân (Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn) chính-thức thay mặt cho BTS & BĐD\ĐP của mình để bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN (Điều 18 ĐL ƯC, ĐC& BC).

         10. Nếu không nắm vững từng điều khoản của bản ĐL ƯC, ĐC & BC thì công-tác bầu-cử sẽ không tiến-hành thuận-lợi, thành-công tốt đẹp.  Do đó, đề-nghị Quý BTS và BÐD\ĐP (đơn-vị bầu-cử) nên để thời-giờ đọc, nghiên-cứu, tìm hiểu, phân-tích hai văn-kiện nêu trên để chuẩn-bị chu-đáo những việc cần làm ở Đại-Hội, tránh những trường-hợp bất hợp-lệ gây tranh-cãi, trở-ngại không cần-thiết cho công-việc bầu-cử. Xin vào Trang Nhà (Website) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo: www.phatgiaohoahao.net để đọc:

a)   Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL& NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-va-noi-quy

b)   Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-ung-cu-dhe-cu-bau-cu-ban-tri-su-trung-uong-hai-ngoai

Kính thưa Chư Quý Đồng-Đạo,

         Theo sự thăm-dò của BTSTƯHN, có một vài BTS & BĐD\ĐP muốn dời ngày bầu-cử vào ngày Thứ Bảy 14/6/2014 (thay vì ngày Thứ Năm 12/6 như đã thông-báo trước đây). BTSTƯHN sẵn-sàng uyển-chuyển theo quyết-định chung của đa-số các BTS & BĐD\ĐP hiện-diện vào sáng ngày Thứ Năm 12/6.

         Công-tác Bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN là một sự-kiện vô-cùng hệ-trọng và thiết-yếu cho tiền-đồ Giáo-Hội PGHH tại hải-ngoại trong sứ-mạng thiêng-liêng Bảo-vệ và Phát-huy nền Ðạo nhiệm-mầu mà Ðức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng, hoằng-hóa. Vì sự vững mạnh trường-tồn của Giáo-Hội hôm nay và vĩnh-viễn mai sau, xin hãy tích-cực về tham-dự đầy đủ, một lòng chung vai góp sức, nhiệt-tâm cùng Ðại-Hội bầu lên một vị Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN có đầy đủ khả-năng, sức-khỏe, đức-độ, uy-tín (trong nội-bộ cũng như bên ngoài Cộng-đồng, được sự tương-kính của các Tôn-giáo bạn), năng-động, nhạy bén, hữu-hiệu xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội trong công-việc điều-hành giáo-sự, ứng-xử kịp thời trước những tình-huống khó-khăn, phức-tạp bất-ngờ xảy ra, nhứt là vào giai-đoạn cực-kỳ nghiêm-trọng với những đột-biến chính-trị quốc-tế lớn-lao như hiện nay.

         Trân trọng cám ơn và kính chào Quý BTS & BĐD và Chư Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments