Chính thức Công-nhận và Chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ-Cận

posted Nov 29, 2011, 1:56 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 29, 2011, 2:17 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com
 

Số: 08/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   Ban Trị Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ Cận

               11514 Laurel Bowie Rd., Laurel, MD. 20708

               Tel:  (301) 466-3566   Cel:  (301) 604-8260

Trích yếu: V/v Chính thức Công-nhận và Chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ-Cận.

Tham chiếu: Ðiện-thư phúc-trình ngày 17-11-2011 về kết-quả bầu-cử của Tân Ban Trị-Sự Washington DC và Vùng phụ-cận.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỷ nhận được Ðiện-thư phúc-trình của Ban Trị-Sự Washington DC và Vùng Phụ-cận đã thành-công tốt đẹp trong công-tác bầu lại Tân Ban Trị Sự nhiệm-kỳ 2011-2013 vào ngày 25 tháng 9 năm 2011 với thành-phần sau đây:

THÀNH PHẦN BAN CỐ VẤN:

         Quý Đồng-Đạo: Hà Công Tư (ĐT: 240-447-6151), Trần Văn Mết (ĐT: 301-595-2873), Lê Văn Khương (ĐT: 301-592-0042), Nguyễn Văn Miêng (ĐT: 301-498-4838), Văn Thế Vĩnh (ĐT: 240-506-8736), Trần Quốc Sĩ (ĐT: 240-447-5549).

THÀNH PHẦN BAN TRỊ SỰ:

 Hội Trưởng:                     Trần Phú Hữu (ĐT: 301-604-8260)

   Phó Hội Trưởng Nội Vụ:     Võ Thành Nhựt (ĐT: 301-233-9780)

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Phan Văn Bề (ĐT: 301-605-3214)

 Thư Ký:                          Hà Nhân Sinh (ĐT: 240-447-5126)

                                       Võ Thành Nhã (ĐT: 301-370-4681)

                Thủ Bổn:                         Nguyễn Thị Bạch Nguyệt (ĐT: 301-595-2873)

        Kiểm Soát:                      Nguyễn Văn Miêng (ĐT: 301-498-4838)

 

     Ban Phổ Thông Giáo Lý:    Đỗ Thành Luông (ĐT: 703-212-3486)

                                         Phan Nhất Lĩnh (ĐT: 240-330-0856)

  Ban Tổ Chức:                   Đoàn Ngọc Ẩn (ĐT: 240-381-3589)

                                       Hà Trung Tính (ĐT: 240-505-7756)

     Ban Xã Hội:                     Nguyễn Thị Bưởi (ĐT: 703-408-5236)

    Ban Thông Tin, Liên Lạc:   Trịnh Sanh Phát (ĐT: 703-302-9094)

                                              Nguyễn Duy Quang (ĐT: 571-278-4015)

 

         Kết-quả tốt đẹp có được là do thiện-chí, quyết-tâm, tích-cực dấn thân phục-vụ cho Ðạo của toàn-thể Tín-đồ, Ðồng-đạo của Washington DC và Vùng Phụ-cận.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chánh-thức công-nhận và nồng-nhiệt chào mừng Tân Ban Trị-Sự Washington DC và Vùng Phụ-cận nhiệm-kỳ 2011-2013. Với thành-phần Trị-sự-viên đa-số đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, phối-hợp cùng một số thành-viên mới tham-gia, nhiệt-tâm, hăng-say, tận-tụy, BTSTƯHN tin-tưởng Tân BTS Washington DC và Vùng Phụ-cận sẽ củng-cố thêm sự đoàn-kết nội-bộ quí-báu đã tạo được từ trước đến nay, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, phát-huy và bảo-vệ Ðạo-pháp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể  Đồng-Ðạo Washington DC và Vùng Phụ-Cận luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

Hoa kỳ, ngày 21 tháng 11 năm 2011

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

HỘI TRƯỞNG,

        

(đã ấn ký)

 

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments