Chính-thức Chuẩn nhận kết-quả bầu-cử và Chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California

posted Jan 11, 2012, 7:52 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com
 

Số: 10/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   Ban Trị Sự PGHH Miền Bắc California

               1955 Quimby Rd., #1847, San Jose, CA 95122

               Tel:  (408) 306-3034   Fax: (408) 306-3034   E-mail: btsbcl@gmail.com

Trích yếu: V/v Chính thức Chuẩn nhận và Chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California.

Tham chiếu:  - Ðiện-thư phúc-trình ngày 01-1 và 03-1-2012 về kết-quả bầu-cử của Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

                    - ĐIỀU-LỆ và NỘI-QUY (Điều 24 & 25) của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo ban hành ngày 27-12-2003.

 

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỷ nhận được Ðiện-thư phúc-trình của Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California đã thành-công tốt đẹp trong công-tác bầu Ban Trị Sự nhiệm-kỳ 2012-2014 vào ngày 18 tháng 12 năm 2011 với thành-phần như sau:

         Hội Trưởng:                    Vương Học Thiêm

         Phó Hội Trưởng Nội Vụ:    Trịnh Ngọc Yến (không thay đổi)

         Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Võ Mỹ

         Thư Ký:                          Lưu Phước Thiện (không thay đổi)

         Thủ Bổn:                        Phạm Lệ Chi (không thay đổi)

         Ban Phổ Thông Giáo Lý:    Nguyễn Văn Mậu (không thay đổi)

         Các Chức Vụ còn lại được giữ y như trước đây (không thay đổi).

         Kết-quả tốt đẹp có được là do thiện-chí, quyết-tâm, tích-cực dấn thân phục-vụ cho Ðạo của toàn-thể Tín-đồ, Ðồng-đạo của Miền Bắc California.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) chính-thức chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử và nồng-nhiệt chào mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California nhiệm-kỳ 2012 – 2014. Với thành-phần Trị-Sự-Viên đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, BTSTƯHN tin-tưởng Tân Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California sẽ củng-cố thêm sự đoàn-kết nội-bộ quí-báu đã tạo được từ trước đến nay, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, phát-huy và bảo-vệ Ðạo-pháp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể  Đồng-Ðạo Miền Bắc California luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

 

Hoa kỳ, ngày 09 tháng 1 năm 2012

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

HỘI-TRƯỞNG,

 

(đã ấn ký)

 

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc “Để kính thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

 

Comments