Bổ-sung Chức-Sắc vào Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-Kỳ IV

posted Nov 12, 2011, 6:39 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 12, 2011, 6:55 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com
 

QUYẾT - ÐỊNH

Số: 06/BTSTƯHN/QĐ

Ø     Chiếu Điều-Lệ và Nội-Quy Giáo-Hội PGHH ban hành ngày 27-12-2003

Ø     Chiếu Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử & Bầu-Cử BTS\TƯHN ban hành ngày 15-12-2010

Ø     Chiếu Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 18-6-2011 tại Miền Nam California

Ø     Chiếu Quyết-Định Số: 01/BTSTƯHN/QĐ ban hành ngày 12-7-2011

Ø     Chiếu Nhu-cầu Giáo-sự và với sự đồng-thuận của Quý Đồng-đạo được mời tham-gia vào BTS\TƯHN

1.     Nay chính-thức bổ-sung vào thành-phần Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, Nhiệm-kỳ 2011 – 2014 như sau:
  • Phụ-Tá Hội Trưởng Đặc-Trách về Sinh-Hoat Cộng-Đồng Việt-Nam tại Miền Nam California:  Nguyễn-Thanh-Giàu, đương kim Hội Trưởng BTS Miền Nam California
  • Phó Trưởng Ban Tài-Chánh:  Lê-Hữu-Chính, đương kim Phó Hội Trưởng Ngoại-Vụ BTS Toronto và Vùng Phụ-Cận
2.     Tùy theo nhu-cầu giáo-sự và nhân-sự có điều-kiện thích-nghi, các tân Trị-Sự-Viên sẽ được chính-thức bổ-sung khi cần-thiết trong tương-lai.
3.     Quý Đồng-Đạo liên-hệ có tên trong Quyết-Định này chiếu nhiệm-vụ thi-hành.
4.     Quyết-Định nầy có hiệu-lực kể từ ngày ký.

         Trong tinh-thần hy-sinh phục-vụ Đạo-pháp để “góp phần công-quả không lương bổng” (Điều 24 của Nội-Quy), kính mong toàn thể Trị-Sự-Viên các cấp và quý Đồng-đạo hãy đoàn-kết một lòng, hợp-tác chặt-chẽ, tận-tình giúp-đỡ lẫn nhau trong mọi công-tác được Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo đề ra, để cùng nhau “thực hiện các công-tác hữu-ích cho xã-hội, nhân-sinh; đồng thời, chấn-hưng Phật-Giáo chân truyền và góp công đào-tạo một cộng-đồng tín-đồ PGHH lành-mạnh, lấy nguyên-tắc công-bình và nhân-đạo làm chuẩn đích” (Điều 4 của Nội-Quy), như Đức Thầy từng dạy:

                  “Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực,

                   Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.

                        Chấn-hưng Phật-Giáo học-đường,

              Dưới trên hòa-thuận chọn đường qui nguyên.”  (trích bài Thu Đã Cuối)

Hoa kỳ, ngày 11 tháng 11 năm 2011

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

HỘI TRƯỞNG,

(đã ấn ký)

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và phổ biến.”

- Hồ Sơ / Lưu
 
Comments