2014-04-11 Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

posted Apr 13, 2014, 1:07 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 13, 2014, 5:53 PM ]

Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

Theo lời mời của Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo gồm các Đồng-đạo: Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại), Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto) đã tham-dự buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada vào lúc 1:30 – 4:00 PM ngày 11-04-2014. Buổi điều-trần nầy được chủ-tọa bởi Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, cùng với Dân-Biểu Lois Brown, Ngài Tim Uppal (Bộ-Trưởng Bộ Đa-Văn-Hóa), Ô. Matthew Mayer (Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), và Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á). Các phái-đoàn Tôn-Giáo Việt-Nam gồm có (theo thứ-tự phát biểu):

1. Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất do Thượng-Tọa Thích-Nguyên-Thảo hướng-dẫn, cùng với LS. Trịnh-Hội (thông-dịch-viên).

2.  Công-Giáo do Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang hướng-dẫn, cùng với Dr. Nguyễn-Quang-Hưng và Bà Đặng-Thị-Danh.

3.  Cao-Đài do Ô. Tổng-Thư-Ký Trần-Viết-Hùng hướng-dẫn, cùng với Bà Quách-Bạch-Liên và Nguyễn-Xuân-Hương.

4.  Phật-Giáo Hòa-Hảo do Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại) hướng-dẫn, cùng với Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto).

5.  Tin-Lành người Thượng do Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie hướng-dẫn.

6.  Hội Cư-Sĩ Phật-Giáo do Ô. Đặng-Tấn-Hậu hướng-dẫn, cùng với Bà Trần Thị Minh-Châu và Dr. Lê-Chí-Thanh.

Đoàn điều-hợp gồm có các Ông Nguyễn-Văn-Phát, Nguyễn-Văn-Tấn và Đặng-Văn-Nghiêm.

Đoàn Truyền-Thông gồm có: Ô. Sa-Xuân-Vũ (Thời Báo) và Ô. John Trang (Đài Truyền Hình SBTN).

Ngoài ra, có nhiều đoàn đại-biểu hoạt-động trong lãnh vực tranh-đấu cho Dân-chủ, Nhân-quyền cũng đã đến tham-dự buổi điều-trần, đặc biệt trong đó có tổ-chức VOICE.
Sau phần tường-trình của các phái-đoàn, Ô. Nguyễn-Văn-Phát đã tổng-kết tất cả các đề-nghị và đệ-trình lên Chủ-Tọa Đoàn. Trước khi kết-thúc buổi điều-trần, TNS. Ngô-Thanh-Hải đã công-bố một số giải-pháp sẽ được thực-hiện bởi Chính-Phủ Canada trong thời-gian tới nhằm để áp-lực Chính-Phủ Việt-Nam tôn-trọng quyền tự-do hành đạo.

Buổi điều-trần kết-thúc lúc 4:00 chiều cùng ngày, TNS. Ngô-Thanh-Hải mời các phái-đoàn viếng thăm văn-phòng của Ngài tại Thượng Nghị Viện (Victoria building), và ở lại dùng bữa cơm tối thân mật tại nhà hàng Vietnam Palace (lúc 6 giờ chiều) trước khi chia tay.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada ngày 11-4-2014:

 
Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo
Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo: (từ trái sang phải phía trước) HT Nguyễn-Trung-Hiếu, Tôn-Ngọc-Quang, Võ-Mộng-Hoàng, và Phóng-viên Đài truyền hình SBTN John Trang (phía sau).


Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada

Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada (ngồi hàng đầu từ trái sang phải): Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie (Tin-Lành người Thượng), Trần-Viết-Hùng (Cao-Đài), Thích-Nguyên-Thảo (Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất), Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang (Công Giáo), và HT Nguyễn-Trung-Hiếu (Phật-Giáo Hòa-Hảo).

Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.

Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.

Từ trái sang phải: Ô. Matthew Mayer
Từ trái sang phải: Ô. Matthew Mayer, Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo (trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, Dân-Biểu Lois Brown, Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á).


HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.
HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.

Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.
Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.

Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).
Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).

Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).
Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).

Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.
Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.

HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.
HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.


Comments