2014-01-30 Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn

posted Jan 31, 2014, 7:44 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 31, 2014, 7:47 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 35/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn.

Tham chiếu: -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại ban-hành ngày 27-12-2003.

-  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Như tất cả chúng ta đều biết, mục-đích của việc tổ-chức bầu-cử khi nhiệm-kỳ của Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS PGHH) đáo-hạn là để cho những tín-đồ thuần-thành, đầy nhiệt-tâm với Đạo có cơ-hội ra phục-vụ Đạo, cũng như tạo điều-kiện phát-triển cho Đạo với những nguồn năng-lực dồi-dào, sinh khí mới hoạt-động tích-cực cho Đạo. Ngoài ra, qua việc tổ-chức bầu-cử, BTS PGHH  đáo-hạn cũng đã thực-thi đúng với “nguyên-tắc tổ-chức theo lề-lối Dân-Chủ” như Điều 18 ĐL & NQ viện-dẫn, và chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm của quý Trị-Sự Viên đối với các Đồng-đạo địa-phương nơi mình phục-vụ.

         Theo Điều 24 ĐL & NQ: “Nhiệm kỳ: Thời-gian thụ nhiệm của các Ban Trị-Sự Địa-Phương là hai năm, và Trung-Ương là ba năm”. Tuy nhiên, kể từ khi Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (nhiệm-kỳ IV) được bầu vào ngày 18-6-2011 đến nay, nghĩa là đã hơn 2 năm rưởi, một số Ban Trị-Sự Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ, nhưng vẫn chưa được tổ-chức bầu-cử lại, và thậm chí có vài BTS Địa-Phương chưa bao giờ tổ-chức bầu-cử khi nhiệm kỳ đáo-hạn đã qua nhiều lần. Do đó, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại ân-cần nhắc-nhở:

         Quý BTS Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử lại tại địa-phương sở tại để chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm đối với Đồng-Đạo địa-phương của mình và đối với Đức Thầy. Ngoài ra, việc tổ-chức bầu-cử cũng cần phải được tổ-chức một cách minh-bạch, công-khai bằng cách thông-báo trước với các Đồng-Đạo địa-phương qua các cơ-quan truyền-thông, báo-chí để tín-đồ địa-phương biết ngày giờ đến tham-gia ứng-cử, bầu-cử. Sau khi hoàn-thành công-tác tổ-chức bầu-cử, Tân BTS Địa-Phương có nhiệm-vụ tường-trình về Hội-Trưởng BTSTƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử chánh-thức (theo Điều 25-e ĐL & NQ).

         Vì tiền-đồ của Đạo và lợi-ích chung của toàn-thể tín-đồ PGHH tại mỗi địa-phương, BTSTƯHN kính mong tất cả các Ban Trị-Sự Địa-Phương nghiêm-chỉnh chấp-hành những điều nhắc-nhở trên đây.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 30 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments