2014-01-21 Thông-Báo V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

posted Jan 21, 2014, 1:42 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

Số: 34/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

Tham chiếu:  -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Canada.

                     -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, California.

                     -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

                     -  Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09-11-2013 và kết-quả tham-khảo ý-kiến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         1.  Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Ontario, Canada, Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California (San José, California) được ủy-nhiệm đứng ra tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 Giáp-Ngọ (2014). Đặc biệt năm nay, nhiệm-kỳ BTSTƯHN đáo hạn và sẽ được bầu lại; theo kinh-nghiệm của các lần bầu-cử qua, công-tác nầy thường chiếm trọn một ngày Đại-Hội Đạo. Hơn nữa, trong những năm không có bầu-cử BTSTƯHN, 1 ngày Đại-Hội Đạo cũng không đủ thời-gian để bàn-thảo và đi đến quyết-định chung-kết cho các công-tác Đạo được đề-nghị. Do đó, sau khi đã được tuyệt đại đa-số các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đồng thuận, Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 sẽ được tổ-chức theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng; tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014) và tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017); các thành viên còn lại trong tân BTSTƯHN nhiệm kỳ V sẽ được Tân Hội-Trưởng mời và bổ-nhiệm. Thời-giờ còn lại của ngày Thứ Năm là thông qua chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp.

·       Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5.

         Quý vị ở xa (trong nội địa Hoa-Kỳ) đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA là tiện nhứt. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo đến từ Canada hay ngoài Hoa-Kỳ có thể chọn đến phi-trường San Francisco, CA tuy hơi xa và thường bị kẹt xe. Mọi công-tác đưa rước, lưu ngụ xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (sẽ được thông-báo đầy đủ trong thơ mời gởi sau).

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất hoan-nghinh tinh-thần tích-cực và dấn-thân của Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California bằng cách tình-nguyện nhận lãnh trọng trách tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm 2014 cấp Trung-Ương.  Dù vậy, một Đại-Hội thành-công, một Đại Lễ tốt đẹp vẫn rất cần sự hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật-chất của các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện và Đồng-Đạo khắp nơi.

         2.  Theo như thông-lệ từ trước và qui-định chung của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José (Miền Bắc California), BTSTƯHN yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện nên vui lòng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 năm 2014 tại địa-phương mình trước một tuần (Chủ Nhật ngày 08-6-2014) hay sau một tuần (Chủ Nhật ngày 22-6-2014) để có thời-giờ về tham-dự Đại-hội Đạo và Đại Lễ 18/5 tại San José, CA, Hoa-Kỳ.

         3.  Bởi vì việc bầu chọn Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm-kỳ V rất quan-trọng cho tương-lai trường-tồn và phát-huy của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại, nên BTSTƯHN khẩn thiết kêu gọi tất cả Quý Đồng-Đạo có đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, khả-năng điều-hành, có nhiều thời-giờ cống-hiến và nhiệt-tâm lo cho Đạo nên tự ý ứng-cử vào chức-vụ Hội-Trưởng BTSTƯHN để có dịp phục-vụ Đạo. Ngoài ra, tất cả các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương nên đặc-biệt lưu-tâm phát-hiện và đề-cử quý vị Tín-đồ có đủ điều-kiện như trên vào danh-sách đề-cử để được Đại-Hội bầu chọn. Hạn chót để nộp đơn xin ứng-cử hoặc đề-cử là ngày Thứ Năm 29-5-2014 (chiếu theo Điều 12 Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN) và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, tường-trình theo địa-chỉ dẫn thượng hay địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         4.  Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận, hay đề-nghị và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014, địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         Ước mong sẽ được hân-hoan và nồng-nhiệt chào mừng đông-đủ Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Địa-Phương, và Chư Quý Đồng-Đạo trong ngày Đại-Hội Đạo và Đại Lễ tại San José, California, Hoa-Kỳ.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 21 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments