2013-09-15 Phân-Ưu Đồng-Đạo Niên-Lão GS. NGUYỄN-THÀNH-LONG

posted Oct 3, 2013, 6:46 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141  11th Ave., Sacramento, CA 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

Kính gởi:   Đồng-đạo Nguyễn-Phạm Phương-Lan, Hiền-thê của Cố Đồng-đạo Niên-Lão Nguyễn-Thành-Long, và tang quyến.

          Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc-động nhận được tin:

Đồng-đạo Niên-lão NGUYỄN-THÀNH-LONG

Cố Vấn Thường-Trực Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (Nhiệm-kỳ IV)

Cựu Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (Nhiệm-kỳ II và III),

Nguyên Hiệu-Trưởng Trường Trung-Học Tổng-Hợp Chưởng-Binh-Lễ

Long-Xuyên, An-Giang (1968 – 1975).

Sanh ngày 07 tháng 2 năm 1936

tại xã Nhơn-Mỹ, huyện Chợ-Mới, tỉnh An-Giang, Việt-Nam.

Từ trần lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm 2013

(nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý-Tỵ)

tại tư-gia thuộc thành-phố Santa Ana, Miền Nam California  – Hoa-Kỳ

HƯỞNG THỌ 78 TUỔI

          Được biết, Đồng-đạo Niên-lão Nguyễn-Thành-Long là một thành-viên trụ cột của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại từ năm 1984 đến cuối cuộc đời, công lao của đồng-đạo đóng góp cho Giáo-Hội vô cùng lớn lao. Sự ra đi vĩnh-viễn của Đồng-đạo Niên-lão không những đã để lại bao tiếc thương cho gia-đình, thân-hữu và đồng-đạo PGHH nơi hải-ngoại mà còn là một mất-mát không thể bù đắp cho Giáo-Hội và nền Giáo-dục Quốc-gia Dân-tộc.

          Toàn thể Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin đồng thành tâm cầu-nguyện cho Đồng-đạo Niên-lão Nguyễn-Thành-Long, nhờ ơn Ðức Phật từ-bi cứu-độ vong-linh được thoát chốn mê-đồ, vãng-sanh miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

          Thành kính chia buồn cùng Bà Quả-phụ Nguyễn-Thành-Long và tang quyến.

                                                                                                                    Hoa-Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 2013

                                                                                                                TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                                    HỘI-TRƯỞNG

                                                                                                                                                                              (ấn ký)

                                                                                                                                                                NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

    “Kính thông báo.

          Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

 

Comments