2012-12-27 Thành Kính Phân-Ưu Đồng-Đạo Niên-Trưởng MAI-VĂN-THU

posted Dec 27, 2012, 4:59 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain:  www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

 

Kính gửi:  Bà Lâm Thiệt, Quả-Phụ của Cố Đồng-Đạo MAI-VĂN-THU

                 1220 Apache Lake, Carrollton, TX. 75010, USA.

                      

        Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc động nhận được tin:

Đồng-Đạo Niên-Trưởng MAI-VĂN-THU

Sinh ngày 10 tháng 1 năm Quý-Mùi (1943) tại An-Giang

Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) Dallas, Taxas, Hoa-Kỳ

Kiêm Trưởng-Ban Kiểm-Soát Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH. PGHH

Cựu Đại-Úy Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Hòa

MỆNH CHUNG VÀO LÚC 12 GIỜ 15 PHÚT TRƯA NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2012

NHẰM NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM NHÂM-THÌN

TẠI DALLAS, TAXAS, HOA-KỲ

HƯỞNG THỌ 70 TUỔI

        Đồng-đạo Mai-Văn-Thu là một tín-đồ PGHH trung-kiên, thuần-thành; đã có rất nhiều cống-hiến tích-cực cho Đạo tại địa-phương cũng như trung-ương. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin được tán-dương công-đức cao-đẹp của Cố Đồng-Đạo.

        Toàn thể Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại đồng thành tâm nguyện-cầu ơn trên Chư Phật từ-bi cứu độ vong linh Đồng-Đạo Mai-Văn-Thu được thoát chốn mê-đồ vãng-sanh Miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

        Thành Kính phân-ưu cùng tang quyến.

                                                     Hoa Kỳ, Ngày 27 tháng 12 năm 2012.

                                               T.M. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                       HỘI-TRƯỞNG

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc              (đã ấn ký)        

    “Kính thông báo.

     Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

                                                                               NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
 
Comments