2012-08-12 Tân Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo

posted Aug 22, 2012, 1:19 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

QUYẾT - ÐỊNH

Số: 16/BTSTƯHN/QĐ

Ø  Chiếu Điều-Lệ và Nội-Quy Giáo-Hội PGHH ban hành ngày 27-12-2003

Ø  Chiếu Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử & Bầu-Cử BTS\TƯHN ban hành ngày 15-12-2010

Ø  Chiếu Điện-thư (e-mail) của Đ/đ Nguyễn-Ngọc-Hà gởi Ban Thường-Vụ ngày 28-6-2012 xin từ chức Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại vì lý-do sức-khỏe

Ø  Chiếu Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ ngày 11-8-2012

Ø  Chiếu Nhu-cầu Giáo-sự và với sự đồng-thuận của Đồng-đạo Phạm-Lệ-Chi

1.     Nay chính-thức chấp-thuận sự từ-chức Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại của Đồng-đạo Nguyễn-Ngọc-Hà vì lý-do sức khỏe. Đồng thời, xin chân thành cảm tạ Đ/đ Ngọc-Hà đã tận tâm đóng góp công sức và tài lực trong suốt thời-gian qua cho Giáo-Hội.

2.     Nay chính-thức bổ-nhiệm Đồng-đạo Phạm-Lệ-Chi, đương kim Phó Thủ-Bổn BTS\TƯHN, vào chức-vụ Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2014).

3.     Kể từ nay, mọi đóng góp cho Quỹ Điều-Hành BTS\TƯHN, Quỹ Tập-San Tinh-Tấn, Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa, ... xin chọn 1 trong 3 cách viết Check hay Money Order (Chi phiếu) sau đây:

1.- Tiếp theo sau hàng chữ Pay to the order of  điền vào: PGHH

2.- Hay là bằng tiếng Việt không bỏ dấu:

    GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO

3.- Hoặc là bằng tiếng Anh:

    HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo Chi phiếu điền vào: Quỹ ............................

Và gởi Check, hay Money Order… về cho tân Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, trên bao thơ ghi như sau:

                 PGHH

                 1263 CARDINAL ST.

                 TRACY, CA 95376

                          USA.

4.     Quý Đồng-Đạo liên-hệ có tên trong Quyết-Định này chiếu nhiệm-vụ thi-hành.

5.     Quyết-Định nầy có hiệu-lực kể từ ngày ký.

                                  Hoa kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2012

                          TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                           HỘI TRƯỞNG,

                                              (đã ấn ký)

                                     NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và phổ biến.”

- Hồ Sơ / Lưu


Comments