2012-07-05 Phân-Ưu Ðồng-Ðạo Niên-Lão VÕ-VĂN-SANH (tức Như-Sanh)

posted Aug 22, 2012, 1:11 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc-động nhận được tin Đồng-đạo Niên-Lão:

VÕ-VĂN-SANH

(tức Như-Sanh)

Sanh năm Giáp-Tý (1924)

Từ trần lúc 9 giờ 10 phút tối ngày 3 tháng 7 năm 2012

(nhằm ngày 15 tháng 5 năm Nhâm-Thìn)

tại Thảo-Am thuộc ấp Vĩnh-An, xã Vĩnh-Trạch, huyện Thoại-Sơn, tỉnh An-Giang

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

         Cố Ðồng-Ðạo Niên-Lão VÕ-VĂN-SANH là một tín-đồ thuần-thành, trung-kiên, đã dấn thân phục-vụ Đạo pháp gần trọn đời mình. Cố Đồng-Đạo đã đỗ Thủ-Khoa của khóa Truyền Giáo "Hòa-Hảo 1" thuộc Ban Phổ-Thông Giáo-Lý PGHH tại Tây-An Cổ-Tự (Long-Kiến), là tác-giả của nhiều tác-phẩm và thi-văn Đạo-lý, nhất là quyển "Cặn-Bã Ký-Ức", một cuốn Đạo luận rất nổi tiếng, đã được nhiệt-liệt tán-dương của các tầng lớp Tăng Ni, Đồng-đạo, Đồng-bào khắp nơi. Do tinh-tấn tu hành, công-hạnh sáng-chói nên Cố Đồng-Đạo VÕ-VĂN-SANH đã được đồng-đạo gần xa rất kính yêu và quý trọng; giới sinh-viên, học-sinh rất hâm-mộ;  các giới thiện trí-thức Việt-Nam thường phong tặng “Nơi Long-Xuyên có Bồ-Tát tại thế.”

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin được tán-dương công-đức cao-đẹp của Cố Đồng-Đạo Niên-Lão VÕ-VĂN-SANH đã hiến dâng cho Đạo-Pháp.

         Thành Kính phân-ưu cùng tang quyến và đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ Ơn Ðức Phật Từ-bi cứu-độ vong-linh Cố Đồng-Đạo Niên-Lão VÕ-VĂN-SANH được thoát chốn mê-đồ, vãng sinh miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

                                                                                         Hoa kỳ, ngày 5 tháng 7 năm 2012

                                                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                                                     HỘI-TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc                                           (đã ấn ký)

    “Kính thông báo.

         Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

                                                                                                NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments