2012-05-27 Phân-Ưu Đồng-Đạo Niên Lão NGUYỄN-THỊ-NIỆM

posted May 29, 2012, 8:34 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

Kính gửi: Đồng-đạo Niên-Trưởng NGUYỄN-DUY-THANH, Cựu Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Miền Nam California, Hoa-Kỳ.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc động nhận được tin Hiền-thê của Đồng-đạo Niên-Trưởng Nguyễn-Duy-Thanh là:

NGUYỄN-THỊ-NIỆM

Sanh năm 1933 tại Việt-Nam

Từ trần lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2012

(nhằm ngày 6 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn)

tại ấp Bình-Phú 2, xã Bình-Hòa, huyện Châu-Thành, tỉnh An-Giang, Việt-Nam

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

         Ðồng-Ðạo Niên-Lão NGUYỄN-THỊ-NIỆM là một tín-đồ trung-kiên, thuần-thành, hình-ảnh điển-hình của người phụ-nữ Việt-Nam nói chung, Phật-Giáo Hòa-Hảo nói riêng, một người nội-trợ đảm-đang, quán-xuyến trong gia-đình, một bà mẹ hiền suốt đời tận-tụy lo-lắng cho chồng con để những người thân-thương của mình yên-tâm, không vướng-bận, hăng-hái dấn thân phục-vụ cho Ðạo-pháp và Dân-tộc. Ngoài ra, Ðồng-đạo cũng đã tích-cực, nhiệt-tình đóng góp công sức vào các ngày giáo-lễ trọng-đại của Ðạo trong nước trước kia (1975) và sau nầy ở hải-ngoại.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin được tán-dương công-đức cao-đẹp của ÐÐNL NGUYỄN-THỊ-NIỆM và thành-kính phân-ưu cùng Đồng-đạo Cựu Hội-Trưởng GH PGHH Miền Nam California và Tang-quyến.

         Thành-tâm cầu nguyện cho Cố Ðồng-Ðạo Niên-Lão: Nhờ Ơn Ðức Phật Từ-bi cứu-độ vong-linh Bà NGUYỄN-THỊ-NIỆM được thoát chốn mê-đồ, vãng sinh miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

                                                                                Hoa kỳ, ngày 27 tháng 5 năm 2012

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                                               HỘI-TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc                                           (đã ấn ký)

    “Kính thông báo.

         Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

                                                                                          NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
 
Comments