Tin Tức

Đây là phần Tin Tức.
Khi anh chị có tin tức cần đăng lên, xin anh chị click vào nút New post.

Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm Giáp-Ngọ (2014)

posted Apr 16, 2014, 11:08 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

                                                                                                                  Số: 42/BTSTƯHN/TB

Kính gởi: -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

               -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

               -  Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: V/v Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm Giáp-Ngọ (2014).

Kính thưa Quý Đồng-đạo,

         Để tỏ lòng thành-kính và tri-ân những vị có công với đạo, hy-sinh vì đạo, mấy năm qua, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo được sự hỗ-trợ khuyến-khích của Quý đồng-đạo, hằng năm có tổ-chức hai cuộc thăm viếng ủy-lạo: Lần thứ nhất tổ-chức trong vòng tháng 5 âm-lịch nhằm nhắc-nhở cho nhau nhớ ngày Lễ Kỷ-Niệm Đức Thầy khai-sáng nền đạo PGHH; lần thứ nhì là chọn vào những ngày cuối năm để nhân dịp chúc mừng năm mới, chia-sẻ nỗi đau-thương mất-mát với thân-nhân những người nằm xuống vì đạo quên mình. Đồng thời với công-tác Thăm Viếng, BTS\TƯHN cũng dành ra một phần ngân quỹ để ủy-lạo cho những vị đấu-tranh đòi-hỏi quyền tự-do tôn-giáo cho PGHH, đã và đang bị cầm tù; gia-đình của các đồng-đạo nầy ở quê nhà đang bị bao-vây về kinh-tế, thân-nhân của quý đồng-đạo nầy rất cần sự giúp-đỡ tài-chánh để sống qua ngày.

         Vì vậy, với tinh-thần: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại tha-thiết yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện tích-cực vận-động, kêu gọi tất cả Quý Đồng-đạo trong địa-phương sở tại mở lòng từ-bi, tùy khả-năng đóng góp tịnh-tài để thực-hiện công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa năm nay đối với những gia-đình có thân nhân đồng-đạo đã và đang hy-sinh để cho Đạo PGHH được trường-tồn.

          Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự, và Ban Đại-Diện vui lòng gởi Check, hay Money Order… kèm theo danh-sách đóng góp về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, xin chọn 1 trong 2 cách viết Check hay Money Order (Chi phiếu) sau đây:

         1.- Tiếp theo sau hàng chữ Pay to the order of  điền vào: PGHH

         2.- Hoặc là bằng tiếng Anh: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo Chi phiếu ghi vào: Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa

         Trên bao thơ ghi như sau:

                                                   PGHH

                                                   1263 CADINAL ST.

                                                   TRACY, CA 95376

                                                   USA

         Và xin chú-ý, hạn chót để Thủ-Bổn nhận được chi-phiếu đóng góp vào Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩangày Chủ Nhật 25-5-2014.

         Kính mong Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi tích-cực hưởng-ứng lời kêu gọi nầy để cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa được hoàn-thành tốt đẹp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho Quý Đồng-đạo luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Quý Đồng-đạo.

                                                                                            Hoa kỳ, ngày 16 tháng 4 năm 2014

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                              HỘI-TRƯỞNG

                                                                                                                 (ấn ký)

 

                                                                                                     NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu

Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017)

posted Apr 15, 2014, 2:19 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

                                                                             Số: 41/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017).

Tham chiếu: 

         -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003.

         -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo tại San José, California có tầm quan-trọng đặc biệt vì BTSTƯHN nhiệm-kỳ IV đáo hạn và phải bầu-cử tân Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) nhiệm-kỳ V. Để cho việc bầu-cử được tiến-hành một cách tốt đẹp, tránh các sự hiểu lầm và bất-đồng ý-kiến, gây nên chia rẽ trong nội-bộ, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các điều cần lưu-ý sau đây:

         1.  Thời hạn chót nhận đơn ứng cử, đề cử: 2 tuần trước Đại Hội, tức là ngày Thứ Năm 29 tháng 5 năm 2014. Chánh Thư-Ký có nhiệm-vụ thông-báo nhanh-chóng bằng điện-thư đến tất-cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương để các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa Phương có đủ thời giờ nghiên-cứu, tìm-hiểu về ứng-cử viên trước khi đi dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử (Điều 12 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         2.  Chỉ bầu chọn duy-nhứt Hội-Trưởng của BTSTƯHN (Điều 1 ĐL ƯC, ĐC & BC). Tùy theo nhu-cầu giáo-sự, các chức-vụ còn lại trong BTS\TƯHN\GH\PGHH sẽ được chọn-lựa và bổ-nhiệm bởi Hội Trưởng căn-cứ trên các yếu-tố đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng thích-hợp cho từng chức-vụ (Điều 2 ĐL ƯC, ĐC & BC). Các thành-viên khiếm-khuyết sẽ được bổ-sung bằng văn-bản chánh-thức gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương (BTS & BĐD\ĐP) trong vòng một tháng sau ngày bầu-cử (Điều 3 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         3.  Bầu-cử theo thể-thức đơn-danh, gián-tiếp (bầu theo phương-thức cử-tri đoàn), và kín (Điều 8 ĐL ƯC, ĐC & BC). Không chấp nhận bầu-cử theo lối khiếm-diện (vắng mặt) qua văn-thư, điện-thư (e-mail), hay bằng điện-thoại (Điều 10 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         4.  Ban Tổ-Chức Bầu-Cử có trách-nhiệm kiểm-soát và thỏa-mãn cả hai điều-kiện sau đây trước khi tiến-hành tổ-chức bầu-cử (Điều 21 ĐL ƯC, ĐC & BC):

a)   Số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương tham-dự trong Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại và có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu.

b)  Số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện trong ngày Đại-Hội Đạo cũng phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại.

         5.  Mỗi Ban Trị-Sự Địa-Phương sẽ được cung-cấp 2 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-a ĐL ƯC, ĐC & BC). Mỗi Ban Đại-Diện Địa-Phương sẽ được cung-cấp phiếu 1 cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-b ĐL ƯC, ĐC & BC).

         6.  Các BTS & BĐD\ĐP hiện là thành-viên hoạt-động chính-thức trực thuộc hệ-thống BTS\TƯHN\GH\PGHH bao gồm:

         1.-  BTS PGHH Arizona                  8.-   BTS PGHH Houston

         2.-  BTS PGHH Calgary                  9.-   BTS PGHH Richmond

         3.-  BTS PGHH Bắc California         10.- BTS PGHH Sacramento

         4.-  BTS PGHH Nam California        11.- BTS PGHH Stockton

         5.-  BTS PGHH Dallas                    12.- BTS PGHH Toronto

         6.-  BTS PGHH Florida                   13.- BTS PGHH Washington DC

         7.-  BTS PGHH Georgia                  14.- BTS PGHH Washington State

                                                   15.- BĐD PGHH Oklahoma

         Như vậy, có 14 BTS\ĐP và 1 BĐD\ĐP, tổng số phiếu bầu tối đa là 29 phiếu.

         7.  Một ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức được xem là đắc-cử nếu đạt được túc-số bầu đa-số quá bán (không kể bầu phiếu trắng hay phiếu bất hợp-lệ).  Nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán nầy cũng được áp-dụng cho việc bầu “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm” trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên, hay 1 người được đề-cử chính-thức (Điều 32 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         8.  Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử phải là Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng của Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Nếu không có Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng, hoặc Xử-Lý Thường-Vụ Hội Trưởng đến dự Đại-Hội Đạo, Trị-Sự Viên giữ vai-trò Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử cần phải có giấy ủy-quyền từ Hội Trưởng Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương của mình (Điều 30 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         9.  Chiếu theo Điều 24 ĐL & NQ, nhiệm-kỳ của BTS & BĐD\ĐP là 2 năm. Khi nhiệm-kỳ đáo hạn, BTS & BĐD\ĐP có trách-nhiệm tổ-chức bầu-cử lại một cách công-khai, minh-bạch theo lề lối dân-chủ (Điều 18 ĐL& NQ) và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTS\TƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử (Điều 25-e ĐL & NQ). Tính đến nay, các BTS\ĐP sau đây có nhiệm-kỳ vẫn còn hiệu-lực:

                  1.-  BTS PGHH Calgary                   5.-  BTS PGHH Sacramento

                  2.-  BTS PGHH Bắc California          6.-  BTS PGHH Stockton

                  3.-  BTS PGHH Dallas                     7.-  BTS PGHH Toronto

                  4.-  BTS PGHH Florida                    8.-  BTS PGHH Washington State

         Một lần nữa, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các BTS & BĐD\ĐP có nhiệm-kỳ đáo hạn: Nếu đã bầu xong thì yêu-cầu tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN, còn nếu chưa bầu thì xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN trước ngày Đại-Hội Đạo năm 2014. Đó là điều-kiện cần-thiết để có tư-cách pháp-nhân (Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn) chính-thức thay mặt cho BTS & BĐD\ĐP của mình để bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN (Điều 18 ĐL ƯC, ĐC& BC).

         10. Nếu không nắm vững từng điều khoản của bản ĐL ƯC, ĐC & BC thì công-tác bầu-cử sẽ không tiến-hành thuận-lợi, thành-công tốt đẹp.  Do đó, đề-nghị Quý BTS và BÐD\ĐP (đơn-vị bầu-cử) nên để thời-giờ đọc, nghiên-cứu, tìm hiểu, phân-tích hai văn-kiện nêu trên để chuẩn-bị chu-đáo những việc cần làm ở Đại-Hội, tránh những trường-hợp bất hợp-lệ gây tranh-cãi, trở-ngại không cần-thiết cho công-việc bầu-cử. Xin vào Trang Nhà (Website) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo: www.phatgiaohoahao.net để đọc:

a)   Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL& NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-va-noi-quy

b)   Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-ung-cu-dhe-cu-bau-cu-ban-tri-su-trung-uong-hai-ngoai

Kính thưa Chư Quý Đồng-Đạo,

         Theo sự thăm-dò của BTSTƯHN, có một vài BTS & BĐD\ĐP muốn dời ngày bầu-cử vào ngày Thứ Bảy 14/6/2014 (thay vì ngày Thứ Năm 12/6 như đã thông-báo trước đây). BTSTƯHN sẵn-sàng uyển-chuyển theo quyết-định chung của đa-số các BTS & BĐD\ĐP hiện-diện vào sáng ngày Thứ Năm 12/6.

         Công-tác Bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN là một sự-kiện vô-cùng hệ-trọng và thiết-yếu cho tiền-đồ Giáo-Hội PGHH tại hải-ngoại trong sứ-mạng thiêng-liêng Bảo-vệ và Phát-huy nền Ðạo nhiệm-mầu mà Ðức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng, hoằng-hóa. Vì sự vững mạnh trường-tồn của Giáo-Hội hôm nay và vĩnh-viễn mai sau, xin hãy tích-cực về tham-dự đầy đủ, một lòng chung vai góp sức, nhiệt-tâm cùng Ðại-Hội bầu lên một vị Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN có đầy đủ khả-năng, sức-khỏe, đức-độ, uy-tín (trong nội-bộ cũng như bên ngoài Cộng-đồng, được sự tương-kính của các Tôn-giáo bạn), năng-động, nhạy bén, hữu-hiệu xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội trong công-việc điều-hành giáo-sự, ứng-xử kịp thời trước những tình-huống khó-khăn, phức-tạp bất-ngờ xảy ra, nhứt là vào giai-đoạn cực-kỳ nghiêm-trọng với những đột-biến chính-trị quốc-tế lớn-lao như hiện nay.

         Trân trọng cám ơn và kính chào Quý BTS & BĐD và Chư Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

2014-04-11 Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

posted Apr 13, 2014, 1:07 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 13, 2014, 5:53 PM ]

Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

Theo lời mời của Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo gồm các Đồng-đạo: Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại), Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto) đã tham-dự buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada vào lúc 1:30 – 4:00 PM ngày 11-04-2014. Buổi điều-trần nầy được chủ-tọa bởi Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, cùng với Dân-Biểu Lois Brown, Ngài Tim Uppal (Bộ-Trưởng Bộ Đa-Văn-Hóa), Ô. Matthew Mayer (Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), và Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á). Các phái-đoàn Tôn-Giáo Việt-Nam gồm có (theo thứ-tự phát biểu):

1. Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất do Thượng-Tọa Thích-Nguyên-Thảo hướng-dẫn, cùng với LS. Trịnh-Hội (thông-dịch-viên).

2.  Công-Giáo do Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang hướng-dẫn, cùng với Dr. Nguyễn-Quang-Hưng và Bà Đặng-Thị-Danh.

3.  Cao-Đài do Ô. Tổng-Thư-Ký Trần-Viết-Hùng hướng-dẫn, cùng với Bà Quách-Bạch-Liên và Nguyễn-Xuân-Hương.

4.  Phật-Giáo Hòa-Hảo do Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại) hướng-dẫn, cùng với Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto).

5.  Tin-Lành người Thượng do Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie hướng-dẫn.

6.  Hội Cư-Sĩ Phật-Giáo do Ô. Đặng-Tấn-Hậu hướng-dẫn, cùng với Bà Trần Thị Minh-Châu và Dr. Lê-Chí-Thanh.

Đoàn điều-hợp gồm có các Ông Nguyễn-Văn-Phát, Nguyễn-Văn-Tấn và Đặng-Văn-Nghiêm.

Đoàn Truyền-Thông gồm có: Ô. Sa-Xuân-Vũ (Thời Báo) và Ô. John Trang (Đài Truyền Hình SBTN).

Ngoài ra, có nhiều đoàn đại-biểu hoạt-động trong lãnh vực tranh-đấu cho Dân-chủ, Nhân-quyền cũng đã đến tham-dự buổi điều-trần, đặc biệt trong đó có tổ-chức VOICE.
Sau phần tường-trình của các phái-đoàn, Ô. Nguyễn-Văn-Phát đã tổng-kết tất cả các đề-nghị và đệ-trình lên Chủ-Tọa Đoàn. Trước khi kết-thúc buổi điều-trần, TNS. Ngô-Thanh-Hải đã công-bố một số giải-pháp sẽ được thực-hiện bởi Chính-Phủ Canada trong thời-gian tới nhằm để áp-lực Chính-Phủ Việt-Nam tôn-trọng quyền tự-do hành đạo.

Buổi điều-trần kết-thúc lúc 4:00 chiều cùng ngày, TNS. Ngô-Thanh-Hải mời các phái-đoàn viếng thăm văn-phòng của Ngài tại Thượng Nghị Viện (Victoria building), và ở lại dùng bữa cơm tối thân mật tại nhà hàng Vietnam Palace (lúc 6 giờ chiều) trước khi chia tay.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada ngày 11-4-2014:

 
Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo
Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo: (từ trái sang phải phía trước) HT Nguyễn-Trung-Hiếu, Tôn-Ngọc-Quang, Võ-Mộng-Hoàng, và Phóng-viên Đài truyền hình SBTN John Trang (phía sau).


Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada

Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada (ngồi hàng đầu từ trái sang phải): Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie (Tin-Lành người Thượng), Trần-Viết-Hùng (Cao-Đài), Thích-Nguyên-Thảo (Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất), Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang (Công Giáo), và HT Nguyễn-Trung-Hiếu (Phật-Giáo Hòa-Hảo).

Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.

Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.

Từ trái sang phải: Ô. Matthew Mayer
Từ trái sang phải: Ô. Matthew Mayer, Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo (trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, Dân-Biểu Lois Brown, Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á).


HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.
HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.

Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.
Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.

Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).
Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).

Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).
Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).

Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.
Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.

HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.
HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.


2014-04-04 Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California

posted Apr 13, 2014, 11:43 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 39/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California.

Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Khai Đạo sẽ được tổ-chức tại San José, California theo lịch-trình sau đây:

  • Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán BTS PGHH Miền Bắc California (San José): 3540 McKee Road, San Jose, CA 95127 (ĐT. 408-306-3034), chương-trình bao gồm:

Ø  Tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014)

Ø  Tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017)

Ø  Dự-thảo chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp (tiền Đại-Hội Đạo).

  • Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
  • Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
  • Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5 khai mạc lúc 10 giờ 30 phút sáng tại Berryessa Community Center, 3050 Berryessa Rd, San Jose, CA.95132.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trân-trọng kính mời Quý vị Cố-Vấn, Trị Sự-Viên các cấp cùng toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Kỷ-Niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo theo lịch-trình và địa-điểm nêu trên. Sự hiện-diện đông-đủ của Quý Vị sẽ giúp cho công-tác bầu Tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại thành-công tốt đẹp, nói lên tấm lòng tha-thiết của toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại đối với Đạo-Pháp và dân-tộc.

  1. Quý vị ở trong nội địa Hoa-Kỳ đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo cư-ngụ ngoài Hoa-kỳ có thể chọn đến phi-trường quốc-tế San Francisco tuy hơi xa và thường hay bị kẹt xe. Xin nhớ thu-xếp để có thể đến San José chiều ngày Thứ Tư, hoặc sáng sớm ngày Thứ Năm cho kịp phiên họp Đại-Hội Đạo đầu tiên để tham-gia bầu-cử.
  2. Về địa-điểm lưu-trú, Ban Tổ-Chức cũng đã thương-lượng trước 15 phòng (mỗi phòng có 2 giường đôi, có thể ở 4 người) tại khách-sạn:

                  G6 Hospitality (Motel 6)

                  2560 Fontaine Road, San Jose, CA. 95121

                  Số điện thoại: 408-270-3131 Email: m60103bo@g6hospitality.com

         Giá đặc-biệt là $70 USD/ngày cho phòng ở 2 người, nếu ở 4 người thì giá là $76 USD/ngày và cộng với tiền thuế. Số mật mã (Reservation Code) để đặt phòng là “PGHH”. Các phái-đoàn, hay đồng-đạo đến từ phương xa, xin cho Ban Tổ-Chức biết số phòng sẽ cần để chúng tôi đặt trước với giá đặc-biệt.

3.   Để tiện việc sắp-xếp chỗ lưu-trú (đặt phòng khách-sạn), ẩm-thực và công-tác đưa rước được chu-đáo, xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (BTC):

         Nguyễn-Văn-Mậu, Trưởng-Ban TC         408-504-9848   mauvannguyen@yahoo.com

         Lưu-Phước-Thiện, Phó Ban Tổ-Chức       408-464-9265   thien.luu@sbcglobal.net

         Xin lưu-ý:  Nên thông-báo trước với BTC về tên hãng phi-cơ, số chuyến bay, ngày giờ đến (nếu phải đổi chuyến bay thì cho biết nơi khởi hành chót và gìờ đến mới) và ngày giờ về để Ban Tổ-Chức lên danh-sách đưa rước. Ngoài ra, nên nhờ BTC đặt trước phòng khách-sạn để anh chị em ở cùng nhau, tiện cho việc thăm-hỏi, trao-đổi tin-tức, hàn-huyên tâm-sự.

4.   Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận gởi qua địa-chỉ e-mail: nguyen55hiep@yahoo.com, hay bằng bưu-điện về Văn Phòng Chánh Thư-Ký, để được đúc-kết và đưa vào chương-trình nghị-sự, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014.

         Trân-trọng kính chào, và hẹn hội-ngộ tất cả chư Quý Đồng-Đạo tại San José, California, Hoa-Kỳ.

 

                                                          Hoa kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                      (đã ấn ký)

                                                                       

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

- Hồ-Sơ / Lưu.

2014-01-30 Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn

posted Jan 31, 2014, 7:44 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 31, 2014, 7:47 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 35/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn.

Tham chiếu: -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại ban-hành ngày 27-12-2003.

-  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Như tất cả chúng ta đều biết, mục-đích của việc tổ-chức bầu-cử khi nhiệm-kỳ của Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS PGHH) đáo-hạn là để cho những tín-đồ thuần-thành, đầy nhiệt-tâm với Đạo có cơ-hội ra phục-vụ Đạo, cũng như tạo điều-kiện phát-triển cho Đạo với những nguồn năng-lực dồi-dào, sinh khí mới hoạt-động tích-cực cho Đạo. Ngoài ra, qua việc tổ-chức bầu-cử, BTS PGHH  đáo-hạn cũng đã thực-thi đúng với “nguyên-tắc tổ-chức theo lề-lối Dân-Chủ” như Điều 18 ĐL & NQ viện-dẫn, và chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm của quý Trị-Sự Viên đối với các Đồng-đạo địa-phương nơi mình phục-vụ.

         Theo Điều 24 ĐL & NQ: “Nhiệm kỳ: Thời-gian thụ nhiệm của các Ban Trị-Sự Địa-Phương là hai năm, và Trung-Ương là ba năm”. Tuy nhiên, kể từ khi Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (nhiệm-kỳ IV) được bầu vào ngày 18-6-2011 đến nay, nghĩa là đã hơn 2 năm rưởi, một số Ban Trị-Sự Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ, nhưng vẫn chưa được tổ-chức bầu-cử lại, và thậm chí có vài BTS Địa-Phương chưa bao giờ tổ-chức bầu-cử khi nhiệm kỳ đáo-hạn đã qua nhiều lần. Do đó, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại ân-cần nhắc-nhở:

         Quý BTS Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử lại tại địa-phương sở tại để chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm đối với Đồng-Đạo địa-phương của mình và đối với Đức Thầy. Ngoài ra, việc tổ-chức bầu-cử cũng cần phải được tổ-chức một cách minh-bạch, công-khai bằng cách thông-báo trước với các Đồng-Đạo địa-phương qua các cơ-quan truyền-thông, báo-chí để tín-đồ địa-phương biết ngày giờ đến tham-gia ứng-cử, bầu-cử. Sau khi hoàn-thành công-tác tổ-chức bầu-cử, Tân BTS Địa-Phương có nhiệm-vụ tường-trình về Hội-Trưởng BTSTƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử chánh-thức (theo Điều 25-e ĐL & NQ).

         Vì tiền-đồ của Đạo và lợi-ích chung của toàn-thể tín-đồ PGHH tại mỗi địa-phương, BTSTƯHN kính mong tất cả các Ban Trị-Sự Địa-Phương nghiêm-chỉnh chấp-hành những điều nhắc-nhở trên đây.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 30 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

2014-01-29 LỜI CHÚC TẾT Năm Giáp-Ngọ 2014 của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH

posted Jan 31, 2014, 7:36 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

LỜI CHÚC TẾT Năm Giáp-Ngọ 2014

Của BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

         Năm Quý-Tỵ sắp qua, Xuân Giáp-Ngọ vừa hiện đến, và Xuân của đất trời thì muôn đời vẫn huy-hoàng rực-rỡ, diễm-lệ thắm-tươi, thanh-bình an-lạc.  Thế nên, con người cũng tạm quên đi những nỗi khổ đau phiền-não của cuộc đời, của năm cũ đã qua, để hòa mình cùng cảnh-vật, chào đón Chúa Xuân với niềm hy-vọng một năm mới tốt đẹp, cuộc sống đổi thay, ngày mai tươi sáng. Mặc dù đất nước VN còn đang điêu-linh nghèo khó, nhân-dân còn chịu áp-bức bất-công, nhân-quyền còn bị chà-đạp thô-bạo, tôn-giáo còn bị đàn-áp thẳng tay.  Tuy vậy, theo chu-kỳ thời-gian, Xuân vẫn trở về trên quê-hương khốn-khổ, cũng như trong lòng người Việt ly-hương khắp nơi trông về cố-quốc.

         Trước thềm Tân-niên Giáp-Ngọ, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

-   Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

-   Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

-   Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

-   Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông, Báo-chí

-   Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước, một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

         Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

         Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại  khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, bảo-tồn truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

         Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an-lạc.

         Hôm nay, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin tha-thiết kêu gọi anh chị em đồng-đạo hãy nắm chặt tay nhau, giúp-đỡ lẫn nhau, đoàn-kết thật sự, và hết lòng chung lo phát-huy nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo mà Đức Tôn-Sư đã dày công hoằng-hóa.

         Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

         Trân-trọng kính chúc.

                                                                                     Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

                                                                                              Hoa-Kỳ, ngày 29 tháng 1 năm 2014

                                                                                        TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                              Hội-Trưởng

 

                                                                                                                 (ấn ký)

 

                                                                                                        NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

2014-01-21 Thông-Báo V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

posted Jan 21, 2014, 1:42 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

Số: 34/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

Tham chiếu:  -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Canada.

                     -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, California.

                     -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

                     -  Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09-11-2013 và kết-quả tham-khảo ý-kiến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         1.  Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Ontario, Canada, Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California (San José, California) được ủy-nhiệm đứng ra tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 Giáp-Ngọ (2014). Đặc biệt năm nay, nhiệm-kỳ BTSTƯHN đáo hạn và sẽ được bầu lại; theo kinh-nghiệm của các lần bầu-cử qua, công-tác nầy thường chiếm trọn một ngày Đại-Hội Đạo. Hơn nữa, trong những năm không có bầu-cử BTSTƯHN, 1 ngày Đại-Hội Đạo cũng không đủ thời-gian để bàn-thảo và đi đến quyết-định chung-kết cho các công-tác Đạo được đề-nghị. Do đó, sau khi đã được tuyệt đại đa-số các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đồng thuận, Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 sẽ được tổ-chức theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng; tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014) và tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017); các thành viên còn lại trong tân BTSTƯHN nhiệm kỳ V sẽ được Tân Hội-Trưởng mời và bổ-nhiệm. Thời-giờ còn lại của ngày Thứ Năm là thông qua chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp.

·       Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5.

         Quý vị ở xa (trong nội địa Hoa-Kỳ) đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA là tiện nhứt. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo đến từ Canada hay ngoài Hoa-Kỳ có thể chọn đến phi-trường San Francisco, CA tuy hơi xa và thường bị kẹt xe. Mọi công-tác đưa rước, lưu ngụ xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (sẽ được thông-báo đầy đủ trong thơ mời gởi sau).

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất hoan-nghinh tinh-thần tích-cực và dấn-thân của Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California bằng cách tình-nguyện nhận lãnh trọng trách tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm 2014 cấp Trung-Ương.  Dù vậy, một Đại-Hội thành-công, một Đại Lễ tốt đẹp vẫn rất cần sự hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật-chất của các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện và Đồng-Đạo khắp nơi.

         2.  Theo như thông-lệ từ trước và qui-định chung của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José (Miền Bắc California), BTSTƯHN yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện nên vui lòng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 năm 2014 tại địa-phương mình trước một tuần (Chủ Nhật ngày 08-6-2014) hay sau một tuần (Chủ Nhật ngày 22-6-2014) để có thời-giờ về tham-dự Đại-hội Đạo và Đại Lễ 18/5 tại San José, CA, Hoa-Kỳ.

         3.  Bởi vì việc bầu chọn Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm-kỳ V rất quan-trọng cho tương-lai trường-tồn và phát-huy của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại, nên BTSTƯHN khẩn thiết kêu gọi tất cả Quý Đồng-Đạo có đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, khả-năng điều-hành, có nhiều thời-giờ cống-hiến và nhiệt-tâm lo cho Đạo nên tự ý ứng-cử vào chức-vụ Hội-Trưởng BTSTƯHN để có dịp phục-vụ Đạo. Ngoài ra, tất cả các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương nên đặc-biệt lưu-tâm phát-hiện và đề-cử quý vị Tín-đồ có đủ điều-kiện như trên vào danh-sách đề-cử để được Đại-Hội bầu chọn. Hạn chót để nộp đơn xin ứng-cử hoặc đề-cử là ngày Thứ Năm 29-5-2014 (chiếu theo Điều 12 Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN) và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, tường-trình theo địa-chỉ dẫn thượng hay địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         4.  Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận, hay đề-nghị và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014, địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         Ước mong sẽ được hân-hoan và nồng-nhiệt chào mừng đông-đủ Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Địa-Phương, và Chư Quý Đồng-Đạo trong ngày Đại-Hội Đạo và Đại Lễ tại San José, California, Hoa-Kỳ.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 21 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

2013-11-18 Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

posted Nov 18, 2013, 10:51 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 18, 2013, 10:52 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 32/BTSTƯHN/VT

Kính gởi: - Quý Vị Cố-Vấn BTSTƯHN

               - Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương

               - Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu:   V/v Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.
 
Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

                  Vào ngày Thứ Sáu 08/11 vừa qua, siêu bão Haiyan đã thổi qua các thị-trấn phía Đông duyên-hải thuộc miền trung Phi-Luật-Tân, gây thiệt-hại trầm-trọng về nhân-mạng, tài-sản, mùa-màng, gia-súc,... Theo đúc-kết sơ-khởi của Chánh-Phủ Phi-Luật-Tân, đã có hơn 3 ngàn người bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn căn nhà bị tiêu-hủy, đường sá giao-thông bị gián đoạn, hằng trăm ngàn người phải di-tản, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói rét bịnh tật, thiếu thực-phẩm, thuốc-men, thiếu nước sạch cung cấp, đang trông chờ cứu giúp khẩn-cấp. Trước thảm-trạng bi-thương đó, ai cũng thấy đau lòng xót dạ. Chánh-Phủ nhiều quốc-gia như Hoa-Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Úc, Nhật, ... đã cấp-tốc gởi đoàn cứu-trợ đến tận nơi; nhiều Ban xã-hội tôn-giáo, các Hội từ-thiện, Hội-đoàn, Đoàn-thể tư-nhân nhanh chóng phát-động quyên góp, tổ-chức gây quỹ để gởi cứu trợ nạn-nhân của siêu bão Haiyan.

                  Là tín-đồ PGHH, chúng ta đã thấm-nhuần giáo-lý từ-bi bác-ái của Chư Phật và cũng chính là lúc để chúng ta thực-thi Hạnh bố-thí cứu khổ, cứu nạn của Chư Vị mà Đức Tôn-Sư  đã xiển-dương, hằng dạy bảo:

                                           “Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi,

                                             Lúc hạn nắng từ-bi giúp nón.”

                                                                                                    (Diệu-Pháp Quang-Minh, câu 227 & 228)

                  Trong tinh-thần tương-thân, tương-trợ: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại khẩn-thiết kêu gọi Quý Đồng-đạo mở rộng từ-tâm, kẻ ít người nhiều chung góp. Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện khắp nơi, tùy hoàn-cảnh, điều-kiện địa-phương, khẩn-cấp mở cuộc lạc-quyên rộng-rãi, tích-cực vận-động quyên góp để kịp thời gởi đến các cơ-quan cứu-trợ được tín-nhiệm tại địa-phương đang làm công-tác từ-thiện tại Phi-Luật-Tân, hay có thể gởi về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại theo địa-chỉ như sau:

                          PGHH

                          1263 CARDINAL ST.

                          TRACY, CA 95376

                          USA

và phần Memo của chi-phiếu xin ghi rõ: Quỹ cứu-trợ nạn-nhân bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

                  Số tiền BTSTƯHN nhận được trong vòng một tháng (kể từ ngày ký văn thư) sẽ được gởi cho cơ-quan cứu-trợ uy-tín đang làm công-tác chẩn-tế cho nạn-nhân siêu bão Haiyan tại Phi-Luật-Tân.

                  Xin các Ban Trị-Sự và Ban Đại Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi hưởng-ứng lời kêu gọi tha-thiết nầy để công cuộc cứu-trợ được mau chóng và thành-công tốt đẹp.

                  Trân trọng kính chào và cám ơn Chư Quý Đồng-đạo.

                                                                                                Hoa-Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2013

                                                                                         TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                   HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                                          (ấn ký)

 

                                                                                                             NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                         

- Hồ Sơ / Lưu
 

2013-10-01 Thư CẢM TẠ của Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long

posted Oct 3, 2013, 1:35 PM by Trung Hiếu Nguyễn

CẢM TẠ

Trong niềm xúc động và tri ân, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

*  Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (Hiền Tài Phạm văn Khảm, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Giám Mục Trần Thanh Vân, GS Nguyễn Thanh Giàu,  LS Phạm Văn Phổ).

*  ĐĐ. Nguyễn Trung Hiếu, HT/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa.

*  Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã.

*  Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý.

*  Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang.

*  Thầy PASANNO Phổ Kiên.

*  Sư Bà Diệu Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang.

*  Sư Cô Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang .

*  Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà.

*  Phái Đoàn & Ban Hộ Niệm Cao Đài Giáo Tòa Thánh Tây Ninh.

*  ĐĐ. Phạm Bình Tây, Cố Vấn/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  LM Mai Khải Hoàn.

*  Ô. Tạ Đức Trí , Thị Trưởng Westminster.

*  Ô. Micheal Võ, Phó Thị Trưởng Fountain Valley.

*  Ô.B. LS Nguyễn Xuân Nghĩa, CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

*  Hội Đồng Giám Sát /Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

*  GS Nguyễn Văn Trường, Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH.

*  Ô.B. GS Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên VNCH.

*  GS Lưu Trung Khảo, Chủ Tịch Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại, cùng các Đồng Nghiệp.

*  GS Võ Thị Ngọc Dung, cựu Hiệu Trưởng Trung Học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long.

*  Giáo Sư Lê Văn Ba & GS Nguyễn An Phong và Quý vị thuộc Trường Sư Phạm Qui Nhơn.

*  Quý Thân Hữu Trường Trung Học Tống Phước Hiệp và Sư Phạm Vĩnh Long.

*  Quý Thân Hữu làm việc ở ARCHIVE, SEAGATE, QLOGIC và OLEC CORP.

*  Toàn thể cựu Giáo Sư, cựu học sinh hai trường Trung Học Tổng Hợp Chưởng Binh Lễ và Trung Học Thoại Ngọc Hầu,  An Giang.

*  Ô. Huỳnh Kim (Nguyễn Ngọc Sơn).

*  Ô. Lê Phước Sang, Cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH.

*  Ô. Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Hội Phật Học Đuốc Tuệ.

*  Ô. Tâm Hòa Lê Quang Dật, Đại Diện PT/YT/Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho VN.

*  Ô.B. Lưu Sĩ Trí, HT/ Hội Ái Hữu Long Xuyên, An Giang.

*  BCH/Hội Ái Hữu An Giang Bắc California.

*  Ô. Trần Anh Việt, HT/ Hội Đồng Hương Châu Đốc.

*  Ô. Phạm Hữu Hòa, HT/ Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy.

*  Ô.B. Huỳnh Bửu Sơn, Cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Phước Tuy.

*  Ô. Nguyễn Văn Đệ, Cựu Chánh Án Tỉnh Phước Tuy.

*  Ô. Nguyễn Ngọc Đặng & Võ Xuân Hy, TT/ Thực Hành Năng Lượng Sinh Học Nam Cali.

*  Hội Đồng Điều Hành và Toàn Thể Viện Việt Học.

*  Viet Olympiad - Giải Khuyến Học Về Lịch Sử - Văn Học VN và Học Sinh - Sinh Viên Ưu Tú.

*  BCH/TƯ Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.

*  Ô. Phan Kỳ Nhơn, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.

*  Ô. Phan Tấn Ngưu, Liên Hội CSQG.

*  Ô. Nguyễn Phục Hưng, Liên Hội TQLC.

*  Ô. Trần Vệ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.

*  Ô. Trần Quang An, Tập Thể Chiến Sĩ CSQG.

*  Ô. Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng Hải Ngoại.

*  Bà Trần Thanh Hiền, Tiếng Nói Giáo Dân.

*  Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.

*  Ô. Ngô Thiện Đức, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Tây Ninh.

*  ĐĐ. Tăng Văn Ngô, Hội Trưởng Liên Bang và BTS/PGHH các Tiểu Bang Úc Châu .

*  Các BTS/ PGHH tại Hoa Kỳ:  BTS Miền Nam CA, Miền Bắc CA, Washington State, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Sacramento, Houston, Arizona, Oklahoma và Quý Đồng Đạo.

*  Các BTS Canada:  Toronto , Calgary và Qúy Đồng Đạo.

*  GĐ /Cố Cư Sĩ Dật Sĩ Trần Văn Nhựt và Đồng Đạo ở Việt Nam.

*  GĐ/ Cố Cư Sĩ Nguyễn Long Thành Nam.

*  GĐ/Cố HT/GH/PGHH/TƯ/Hải Ngoại Trần Văn Tươi.

*  Ô.B. Trần Bá Phải, cựu HT/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  Gia Đình Quý Đồng Đạo :  Trần Văn Mết, Trần Quốc Sĩ, Đoàn Ngọc Ẩn, Phan Văn Bề, Hà Công Tư, Võ Tài Năng, Nguyễn Hữu Chánh, Vĩnh Liêm, Nguyễn Thị Thành, Phạm Luận, Nguyễn Văn Nghiên, Nguyễn Phú Thứ  ( Pháp Quốc ), Nguyễn Văn Phố, Lê Minh Vũ, Cao Văn Chơn, Nguyễn Hoài Ân, Nguyễn Phước Ngươn, Hồng An Bùi Thanh Hải, Nguyễn Tấn Thuận, Lưu PhướcThiện, Nguyễn Văn Mậu, Huỳnh Văn Hiệp, Lê Ngọc Anh, Trương Ngọc Thung, và rất nhiều Đồng đạo khác mà chúng tôi không thể nêu ra hết được.

*  Ô.B. BS Nguyễn Hữu và nhân viên.

*  GS Trần Văn Chi  &  GS Trần Huy Bích.

*  Ô.B. Thông Gia Nguyễn Thiệu Tường và gia đình.

*  Ô.B. Thông Gia DON GRECO và gia đình.

*  Ô.B. Lê Phúc & Lưu Kim Chi.

*  XNV Minh Phượng & Chí Thiện,  đài Radio Bolsa.

*  Nhà báo Thanh Phong, nhật báo Viễn Đông.

*  Nhà báo Thanh Huy, nhật báo Việt Báo.

*  Nhà báo Du Miên, đài VNA 57.3.

*  Chân thành tri ân Đồng Đạo Nguyễn Thanh Giàu và GS Nguyễn Trung Quân, đã lo lắng trong ngoài, chu toàn tang sự cho nhà tôi một cách viên mãn.

Cùng tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vì tình thương và lòng ưu ái đã điện thoại, điện thư, đăng báo phân ưu, gởi vòng hoa phúng điếu, thăm viếng, dự lễ cầu nguyện và tiễn đưa Người Thân Yêu của chúng tôi là:

GS. Nguyễn Thành Long

Đã mệnh chung vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm 2013 (Nhằm ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại tư gia, Thành Phố Santa Ana , California, Hoa Kỳ

Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong Quý vị niệm tình tha thứ cho.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long, Khuê Danh Phạm Thị Phương Lan cùng tang quyến.

 

2013-09-18 ĐIẾU VĂN TIỄN-BIỆT ĐỒNG-ĐẠO NGUYỄN-THÀNH-LONG

posted Oct 3, 2013, 12:22 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 3, 2013, 1:21 PM ]

ĐIẾU VĂN

TIỄN-BIỆT ĐỒNG-ĐẠO NGUYỄN-THÀNH-LONG

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-Mô A-Di-Đà Phật.

 

Cố Đồng-đạo Giáo-Sư Nguyễn-Thành-Long.

Kính thưa:  - Bà Quả-phụ Nguyễn-Thành-Long cùng Quý tang-quyến,

- Quý vị quan khách và thân bằng quyến thuộc,

- Quý đồng-đạo kính mến.

          Trước hết, nhân-danh Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin được phép thay mặt toàn thể anh chị em tín-đồ PGHH trong và ngoài nước, thành kính nghiêng mình trước linh-cữu của Cố đồng-đạo Giáo-Sư Nguyễn-Thành-Long để bày tỏ lòng thương tiếc vô biên và kính gởi đến quý Ông Bà, quý Anh chị em trong tang-quyến lời Thành Kính Phân-Ưu chân thành nhất.

          Kính thưa Chư Quý vị,

          Vào lúc 5 giờ chiều ngày 14/09/2013 (nhằm ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý-Tỵ) vừa qua, tại tư-gia nơi miền Nam của Tiểu-bang California – Hoa-kỳ; trong vòng tay ấm-áp của hiền-thê yêu-dấu, đồng-đạo Nguyễn-Thành-Long đã an-nhiên tự-tại ra đi vĩnh-viễn !

          Một trái tim nhân-hậu đã ngừng đập, một bộ óc suốt đời chỉ biết lo cho Đời, cho Đạo đã ngừng hoạt-động, để lại niềm thương tiếc không nguôi cho gia-đình và đồng-đạo khắp nơi trên thế-giới. Trong những ngày qua đã có rất nhiều đồng-đạo xa gần cùng biết bao thế hệ học trò của Thầy Long đều bồi-hồi xúc-động, nhiều người không nén nỗi đau thương, tiếc nuối khi được tin Thầy Long lìa đời. Ngoài ra, còn có nhiều cơ-quan, đoàn-thể bạn đã gởi điện-thư, gọi điện-thoại chia-sẻ nỗi đau-thương mất-mát cùng tang-quyến và hôm nay lại có mặt ở nơi nầy để tiễn-đưa vị Thầy khả-kính về nơi an-nghỉ cuối cùng.

          Kính thưa Chư Quý vị,

          Trong giây phút chia-ly đầy ngậm-ngùi xúc-động, chúng tôi xin được nhắc lại vài nét về tiểu-sử của cố Đồng-đạo GS Nguyễn-Thành-Long như thay lời tiễn-biệt:

          Đồng-đạo Nguyễn-Thành-Long sanh ngày 7 tháng 2 năm 1936 tại ấp Nhơn-Lợi, xã Nhơn-Mỹ, huyện Chợ-Mới, tỉnh An-Giang, Việt-Nam trong một gia-đình Phật-Giáo Hòa-Hảo truyền-thống.

          Giáo-Sư Nguyễn-Thành-Long tốt-nghiệp Đại-Học Sư-Phạm Sài-Gòn ban Việt-Hán năm 1962. Sau đó, Ông đã gia-nhập quân-đội VNCH theo lịnh động-viên của Chánh-Phủ, được giải-ngũ năm 1964 với cấp bực Thiếu-Úy Quân-Lực VNCH và sau đó được bổ-nhiệm làm Giáo-Sư giảng dạy Trường Trung-Học Công-Lập Thoại-Ngọc-Hầu tại Long-Xuyên, tỉnh An-Giang. Ông kết-hôn với GS Phạm Thị Phương-Lan năm 1966. Đến năm 1967, Ông được thăng chức Giám-Học của trường. Năm 1968, Chánh-Phủ VNCH đã triệu hồi GS Long trở lại quân đội và làm Huấn-luyện Viên quân-sự cho sinh-viên Viện Đại-Học Cần-Thơ và được thăng cấp Trung-Úy. Khi Trường Trung-Học Tổng-Hợp Chưởng-Binh-Lễ tại Long-Xuyên, tỉnh An-Giang được thành-lập năm 1968, Ông đã được biệt phái và bổ-nhiệm giữ chức-vụ Hiệu-Trưởng từ niên-khóa đầu tiên cho đến ngày mất nước (30/4/1975). Sau đó, Giáo-Sư Long cùng gia-đình vượt biên và định-cư tại Hoa-Kỳ.

          Khi cuộc sống tạm-thời ổn-định, Đ/đạo GS Long đã bắt đầu dấn-thân phục-vụ Đạo pháp một cách hăng-say và tích-cực, Ông đã giữ chức-vụ Chánh Thư-Ký của Ban Trị-Sự Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Hải-Ngoại (dưới thời Tu-Sĩ Thái-Hòa làm Hội-Trưởng) từ năm 1984. Đ/đạo Long hầu như có mặt khắp các Tiểu-bang Hoa-Kỳ trong những lần Đại-hội Đạo hoặc ngày Đại lễ 18/5 cấp Trung-Ương. Đ/đạo Long lần-lượt tham-gia vào Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH/PGHH với các chức-vụ sau đây:

- Phó Hội-Trưởng BTS.TƯHN/GH/PGHH (nhiệm-kỳ I, 2002 – 2004).

- Hội-Trưởng BTS.TƯHN/GH/PGHH (nhiệm-kỳ II, 2004 – 2007).

- Hội-Trưởng BTS.TƯHN/GH/PGHH (nhiệm-kỳ III, 2007 – 2011).

- Cố-vấn Thường-trực BTS.TƯHN/ GH/PGHH (nhiệm-kỳ IV từ năm 2011).

- Trưởng-Ban Ban Điều-chỉnh Kỹ-thuật & Ấn-tống Sấm Giảng và Thi Văn Giáo Lý Toàn bộ của ĐHGC (ấn bản 2013).

- Ngoài ra, Giáo-Sư Long còn là Sáng-lập-viên, Cựu Chủ-Tịch (luân-phiên) và Thành-viên của Hội-Đồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ từ năm 1993 cho đến cuối đời.

          Do đó, có thể nói Đồng-đạo GS Long là một tín-đồ PGHH trung-kiên, thuần-thành, hết lòng vì Thầy vì Đạo, xứng-đáng với lời dạy của Đức Huỳnh Giáo-Chủ:

Sống sanh ra phận râu mày,

Một đời, một Đạo đến ngày chung thân.

          Riêng đối với Đời, ngoài thiên-chức một nhà giáo hiền-lương, đạo-đức và gương-mẫu, GS Long còn là Hiệu-Trưởng Trường Trung-Học Đệ nhị cấp danh tiếng tại VN, liên tục trong nhiều năm đã đào-tạo hàng chục ngàn học-sinh, những mầm non hữu-dụng, đầy tương-lai cho đất nước.

          Trong gia-đình, GS Long là người chồng chung-thủy, hết lòng thương yêu vợ; một người cha khả kính, luôn quan-tâm chăm-lo con cháu, kết-quả là đã có hai người con trở thành Bác-sĩ chuyên khoa, hiện đang phục-vụ cho nhân-quần, xã-hội.

          Tóm lại, trong suốt 78 năm cuộc đời, Đ/đạo GS Long đã làm “tròn nợ thế” và “đền ơn Đạo, trả công Thầy” gần như trọn vẹn. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trên đường về quê xưa cảnh cũ, Đ/đạo Long sẽ được nhiều ân-điển của Tổ Thầy hộ-trì và nhất là sẽ được hào-quang Chư Phật mười phương tiếp-dẫn hương-linh Đ/đạo Long về cõi Tây-phương Cực-lạc.

          Thưa Thầy Long kính mến,

          Qua phần trình-bày một cách sơ-lược về những đóng-góp to lớn của Thầy cho Đời cho Đạo, em cảm nhận được Thầy đã thực sự sống với Đạo, tận-tâm tận-lực phục-vụ Đạo và luôn luôn mến thương Đồng-đạo. Thầy đã sống với mọi người bằng cả tấm chân-tình nhân-hậu. Thế nên, dầu cho thân hay sơ mọi người đều đáp lại bằng sự mến thương trọn vẹn. Cuộc đời Thầy quả là tấm gương sáng để em noi theo trong đường Đời cũng như trên bước đường hành Đạo. Trong thời gian qua, Thầy là người đã giúp em rất nhiều ý-kiến thiết-thực trong việc điều-hành Giáo-Hội. Đặc-biệt là trong những ngày cuối đời, Thầy đã bỏ nhiều thời-giờ để chỉnh-sửa lỗi chánh-tả cho Tập-San Tinh-Tấn số 22, ơn đức nầy em xin luôn ghi nhớ mãi.

          Trong giây phút chia tay đầy xúc-động và vô cùng thương tiếc nầy, em xin đọc lại bài thơ Đường-luật của đồng-đạo gởi đến Thầy như thay cho lời vĩnh-biệt:

                    Thầy ơi !

Nhàn-du tiên-cảnh lánh trần-hồng,

Đôi nẽo Đạo, Đời đã trả xong.

Đất Mỹ sầu-thương người viễn-khách,

Trời Nam buồn tiếc kẻ tha-hương.

Đất nước ghi công vì nghiệp cả,

Đạo nhà lập đức bởi lương-duyên.

Nợ trần phủi-sạch giờ thong-thả,

Cực-Lạc Tây-Phương bước thẳng đường.

          Kính thưa Quý vị Quan khách và quý Đồng-đạo,

          Trước khi dứt lời, kính xin Quý vị cho phép chúng tôi một lần lần nữa nói lên lời chân thành thương mến và vô cùng luyến-tiếc Đ/đạo GS Nguyễn-Thành-Long; đồng thời cũng xin chia-sẻ nỗi đau buồn nầy cùng tang-quyến.

          Sự ra đi vĩnh-viễn của Đ/đạo Long không những để lại bao tiếc thương cho gia-đình, thân-hữu và đồng-đạo khắp nơi mà còn là một mất-mát lớn-lao cho GH/PGHH và nền Giáo-dục Quốc-gia Dân-tộc.

          Thay mặt toàn thể BTS.TƯHN/GH/PGHH, xin đồng thành tâm Cầu-nguyện cho Đồng-đạo Niên-lão NGUYỄN-THÀNH-LONG, nhờ ơn Đức Phật từ-bi cứu độ vong-linh được thoát chồn mê-đồ, vãng-sanh miền Cực-lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật !

          Em xin thay mặt toàn thể Anh Chị Em đồng-đạo PGHH quốc-nội và hải-ngoại kính tiễn-biệt Thầy để hương-linh Thầy đi theo sự tiếp-dẫn của Chư Phật về cõi Tây-phương Cực-lạc.

          Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật !

          Nam-Mô A-Di-Đà Phật !

          Trân trọng kính chào toàn thể Quý vị.

                                                    Hoa-Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2013

                                                  TM. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

                                                                        Hội-Trưởng

 

                                                               NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 
 Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu đọc Điếu Văn tiễn-biệt GS. Nguyễn-Thành-Long (18-9-2013).
 
 
 

Đồng-đạo bên trong hội trường đang lắng nghe Điếu Văn tiễn-biệt

Cố Đồng-Đạo Niên-Lão Nguyễn-Thành-Long (6 giờ 30 chiều ngày 18-9-2013).

 

Sau đây là một vài hình ảnh của ngày Tang Lễ (19-9-2013):

Bàn Thờ và Linh-cữu Cố Đồng-Đạo Niên-Lão Nguyễn-Thành-Long.
 
Bà Quả-phụ Nguyễn-Phạm Phương-Lan và hai con là Nguyễn-Phạm Thái-Hòa (bên trái) và Nguyễn-Phạm Tường-Vân (bên phải).
 
Tràng hoa Phân-Ưu
 
 
Ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho GS. Nguyễn-Thành-Long.
 
Đồng-đạo GS. Nguyễn-Tấn-Thuận và Phu-nhân.
 
Tang-quyến của Cố Đồng-Đạo Niên-Lão Nguyễn-Thành-Long.
 
 
Bà Quả-phụ Nguyễn-Phạm Phương-Lan và Linh-cữu GS. Nguyễn-Thành-Long.
 
Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu viếng thăm Linh-cữu GS. Nguyễn-Thành-Long.
 

Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Mậu, Lưu-Phước-Thiện và Phạm-Lệ-Chi viếng thăm

Linh-cữu GS. Nguyễn-Thành-Long.
 
Bà Quả-phụ Nguyễn-Thành-Long và Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu.
 

1-10 of 51