9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

35. Thư tín - Tòa Soạn TSTT


THƯ TÍN:

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
          Tòa Soạn TSTT đã nhận được các bài sau đây:

          - Chữ NHẪN trong Giáo lý Phật-Giáo Hòa-Hảo của Nguyễn Hoài Ân,

          - Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ Đản Sanh của Phan Thanh Nhàn,

          - Tìm hiểu về Long Hoa Đại Hội của Nguyễn Văn Hiệp.

          Tòa Soạn rất tiếc không thể đăng tất cả các bài nhận được trong số nầy, nên đành chờ phổ biến các bài trên vào số báo sau vậy. Xin cáo lỗi cùng tác-giả và kính mong tác-giả vui lòng thông-cảm.

                                                            TSTT

Comments