9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

32. Tường-trình về Quỹ Điều Hành - Phạm Lệ Chi

Tường-Trình về Quỹ Điều-Hành

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH

(từ ngày 01-09-2013 đến ngày 31-01-2014)

A- Quỹ Điều-Hành (ngày 31-08-2013):

                                               -$140.18 CAD    $6,331.08 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 01-9-2013 đến 31-01-2014:

                                                         0.00 CAD    0.00 USD

C- Chi ra:

  1.  Bank Services charge (03/12/2013)    -23.12 USD

  2.  Đại-Hội Cao-Đài hải ngoại (11/12/2013)  -100.00 USD

                                                         0.00 CAD   -123.12 USD

D- Tồn Quỹ Điều-Hành (ngày 31-01-2014):

                                                      -$140.18 CAD   $6,207.96 USD

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương,

         Chúng tôi đã cố-gắng Tường-trình về Quỹ Điều-hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

         Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

         Số điện thoại: 209-814-3800

         E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.

         Chân thành cảm tạ Quý Đồng-đạo.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
 
Comments