9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

31. Tường-trình về Quỹ ấn hành TS Tinh Tấn - Phạm Lệ Chi

Tường-trình

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN

Cập nhật từ ngày 01-9-2013 đến ngày 31-01-2014

A- Tồn Quỹ (31-08-13):  $790.00 CAD $2,535.60 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 01-9 đến 31-01-2014:

   1. Trần Bá Phải (Bắc Cali, 2013-10-29              40.00 USD

   2. BTS PGHH Calgary (2013-11-27, 150 CAD=) 147.86 USD

   3. Lê Sương (Novi, MI, 2013-12-17) ..............    50.00 USD

                                 Tổng cộng:  0.00 CAD    237.86 USD

Chú ý: Đồng đạo Lê-Ngọc-Thanh (Dallas, TX) đóng góp $30.00 USD (ký thác ngày 05-02-2014) sẽ được tường trình vào TSTT số 24. Chân thành cảm tạ.

C- Chi ra:

   1.  Ấn-loát TSTT số 22 (2013-10-04)           -1,500.00 USD

   2.  Gởi TSTT số 22 đến BTS & BĐD                 -347.02 USD

                        Tổng cộng:  0.00 CAD    -1,847.02 USD

D- Tồn Quỹ (31-01-2014): $790.00 CAD $926.44 USD

         Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 31-1-2014 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH-TẤN Số 24. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã góp phần duy-trì Tập-San TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, Liên-lạc, và Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo.

                          Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS/TƯ/HN

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23Comments