9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

30. Tường-trình về Quỹ Cứu Trợ Bão Haiyan - Phạm Lệ Chi


Tường-trình Quỹ Cứu-trợ

Nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Philippine

(từ ngày 19-11-2013 đến 19-12-2013)

A- Đóng góp:

1.  Phan Thanh Nhàn (San Diego, CA, 11/22) ....  100 USD

2.  Trương Ngọc Thung (North Chesterfield, VA, 11/27)  100 USD

3.  Đồng-đạo Ban Đại-Diện Florida (11/27) ........ 500 USD

4.  Đồng-đạo BTS Toronto & Phụ Cận (12/05) ...  710 CAD

5.  Đồng-đạo BTS Miền Bắc California (12/02)   1,200 USD

6.  Đđ Huỳnh Minh Châu (Kent, WA, 12/09) .. ... 150 USD

7.  Đđ Phạm Ngọc Lễ (San Jose, CA, 12/17) ...... 100 USD

8.  Đđ Đỗ Ánh Rạng (Olympia, WA, 12/17) ......   100 USD

9.  Đđ Huỳnh Tiền (Olympia, WA, 12/17) .........  100 USD

10. Đđ Lê Thị Hà (Olympia, WA, 12/17) ............   50 USD

11. Đđ Lê Thị Thủy (Olympia, WA, 12/17) .........   50 USD

12. Đđ Võ Minh Xuân (Olympia, WA, 12/17) ...... 100 USD

  Tổng Cộng (2013-12-17):   710.00 CAD2,550.00 USD

B- Chi ra:

1.  Gởi qua CRC Gov matching program (12/05)     -710 CAD

2.  Gởi qua CRC Gov matching program (12/06)   -1,900 USD

3.  Gởi qua CRC Gov matching program (12/19)       -650 USD

  Tổng Cộng (2013-12-19):  710.00 CAD2,550.00 USD

C- Tồn Quỹ 19-12-2013:                     0.00 CAD    0.00 USD

         Tất cả số tiền quyên góp được đã gởi ngày 05, 06 và 19-12-2013 (theo chương-trình Gov. of Canada “Matching Fund”) đến Canadian Red Cross đang trực-tiếp làm công-tác cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

                    Phạm-Lệ-Chi, Thủ-Bổn BTS/TƯHN/GHPGHH

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 

Comments